bg-head-3

ข่าวสาร

โครงการสัมมนานักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย-จีน ครั้งที่ 3 Thai-Chinese Young Executive Program 3 (TCYEP3)

 

 

 

 

Thai-Chinese Young Executive Program 3

TCYEP3

 

ชื่อโครงการ : โครงการงานสัมมนานักบริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน ครั้งที่ 3 Thai-Chinese Young Executive Program 3 (TCYEP3)

วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อเสริมสร้างและกระชับความร่วมมือ ระหว่างนักธุรกิจคนรุ่นใหม่
 2. เพื่อก่อตั้งและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ไทย-จีน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของความสัมพันธ์ไทย-จีน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม
 3. เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและจีน
 4. เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันและเกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ดำเนินงาน : เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง

 • สมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประเทศจีน
 • สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
 • สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 

 1. ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 จัดอยู่ในประเทศไทย
 2. อบรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 5 วัน ช่วงเวลาเป็นไปตามความเหมาะสม

ผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ฝ่ายจีน คนรุ่นใหม่จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่รัฐบาลจีนคัดเลือก จำนวน 35 คน
 2. ฝ่ายไทย คนรุ่นใหม่จากประเทศไทย จำนวน 35 คน

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 200,000 บาท ต่อคน (รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้น Economy Class)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. มีอายุระหว่าง 28-40 ปี
 2. เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้สืบทอดธุรกิจ
 3. ขนาดสินทรัพย์มูลค่า 500 ล้านบาทขึ้นไป
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนครบตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ได้เป็นสมาชิกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
 2. ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
 3. ได้ร่วมกิจกรรมและเป็นคู่ธุรกิจที่ร่วมกิจกรรมฝ่ายจีน
 4. ได้ร่วมพบปะเข้าร่วมเครือข่าย TCYEP รุ่น 1 และ 2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พบปะสร้างความสัมพันธ์เกิดเครือข่ายธุรกิจหุ้นส่วนธุรกิจการค้า
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำหลักการแนวคิดที่ได้รับในโครงการไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจในภูมิภาคหรือระหว่างประเทศต่อไป
 3. สามารถพัฒนาขีดความสามารถและเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างธุรกิจ 2 ประเทศร่วมกัน
 4. ได้มิตรนักธุรกิจที่มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่และมีบทบาทสูงในรัฐบาลจีน

กำหนดการจัดงานคร่าว

วันที่ 1 พิธีเปิดโครงการสัมมนาและรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 2 เข้ารับฟังการสัมมนาเรื่องการลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย และตลากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 3 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 4 เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

หากท่านสนใจชมกิจกรรมที่เคยผ่านมาท่านสามารถติดตามได้ผ่านทาง

facebook

instagram

 

สามารถสอบถามรายละเอีดยเพิ่มเติมได้ โทร 0-2585-5884 หรือ โทร 0-2596-0500 ต่อ 529 และ 530 ได้ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 17.00 น.

และทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภาพกิจกรรมที่เคยผ่านมาบางส่วน

 

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp