bg-head-3

ข่าวสาร

ประกาศเรื่องทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเรื่องทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560

 

     สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาให้กับทางสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เพื่อให้ทางสมาคมฯ จัดสรรให้กับทางหน่วยงานราชการในประเทศไทยไปศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจะเดินทางไปศึกษาประมาณเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 

 

คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะขอทุนการศึกษา

1. รับราชการ

2. ผ่านการอนุมัติจากทางหน่วยงานต้นสังกัดให้สามารถไปศึกษายังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ถึง เดือนสิงหาคม 2561

3. ชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 35 ปี

4. จบการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

5. มีพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น (สามารถสื่อสารได้นิดหน่อย)

6. สามารถเดินทางไปศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาลัยภาษา เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึง เดือน สิงหาคม 2561 ได้.

 

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นสมัคร

1. เอกสารรับรองจากทางหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้เดินทางไปศึกษายังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ถึง เดือนสิงหาคม 2561

2. ประวัติส่วนตัว

3. วุฒิการศึกษาล่าสุด

4. หนังสือรับรองการทำงาน

5. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 1 ชุด และรูปถ่าย 2 นิ้ว 5 ใบ

6. กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของสมาคมฯ และแบบฟอร์มการขอรับทุนของมหาวิทยาลัยอย่างละ 1 ชุด

7. สำเนาหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา) 1 ใบ (หากไม่มีไม่เป็นไร)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2585-5884 ได้ในช่วงเวลาทำการจันทร์ถึงศุกร์ 08.30 – 11.30 และ 13.30 – 16.30 น.

 

Download แบบฟอร์มการขอรับทุนของมหาวิทยาลัย         Download แบบฟอร์มการขอรับทุนของสมาคมฯ         Download ข้อมูลและรายละเอียดของทุนการศึกษา