bg-head-3

ข่าวสาร

สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

 

     วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดย ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่เรื่องจากสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ถึงครึ่งนึงของสมาชิกทั้งหมด ไม่ครบองค์ประชุมจึงต้องให้เรียกประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนดวันประชุมเป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารธรรมนิติ ชั้น 3 (ประชาชื่น20)