bg-head-3

ข่าวสาร

โปร่งใส! การรถไฟฯเซ็นบันทึกข้อตกลงด้านคุณธรรมประมูลก่อสร้างไฮสปีดเทรนไทย-จีน

 

 

โดยนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการรถไฟฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้านคุณธรรม ร่วมกับผู้สังเกตการณ์ จากคณะกรรมการคุณธรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ประกอบด้วย

 

1. นายณรงค์ บุณยสงวน (หัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์)

2. นายธาดา เตียประเสริฐ

3. นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์

4. นายอนุวัตร เชื้อพิบูลย์

5. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

6. ดร.ทวี ธนะเจริญกิจ

7. ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว

 

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย 2558-2565 โดยทำสัญญาจ้างรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นตัวแทนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประสบการณ์ตรงด้านการพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่ได้รับการรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพจาก National Development and Reform Commission แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อดําเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา และดำเนินการภายใต้มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

โดยการรถไฟฯจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในการดำเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของรัฐ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ และนำหลักเกณฑ์ วิธีการ และนำระบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มาใช้กับการดำเนินการด้วย

 

นอกจากนี้ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศเพื่องานก่อสร้างในโครงการเดียวกัน การรถไฟฯ จะดำเนินการภายใต้กระบวนการที่กำหนดตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตลอดจนความร่วมมือป้องกันและต่อต้านทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

 

การรถไฟฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประสบผลสำเร็จ โดยจะใช้หลักการทางคุณธรรมเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความร่วมมือและร่วมใจระหว่างทุกฝ่ายอันจะเกิดผลให้การดำเนินโครงการข้างต้นปลอดจากการทุจริต หรือการกระทำโดยมิชอบทั้งปวง เพื่อให้การใช้เงินงบประมาณและทรัพยกรการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์