bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันที่ 4 ก.พ.2561 เรื่อง "ขอนำเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของจีนต่อความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ตอนที่ 2" โดย พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๔ ก.พ.๖๑) ขอนำเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของจีนต่อความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ตอนที่ ๒ ว่าด้วยการแสดงท่าทีของไทยต่อ RCEP ในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) ครั้งที่ ๑๒ ที่ฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๐ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอสำคัญ ๓ ประการ ดังนี้

 

๑. การจะรักษาพลวัตรของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของโลก ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนนั้น ที่ประชุม EAS จะต้องเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินกันให้มากขึ้น ประเทศที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันผลักดันการเจรจาจัดทำ RCEP ให้เสร็จโดยเร็ว

 

๒. ความเชื่อมโยงในภูมิภาคเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาและการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ 

 

๓. จะต้องร่วมมือกันบริหารจัดการปัญหาการท้าทายด้านความมั่นคง ปัญหาการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งรวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมทางไซเบอร์

 

บทสรุป ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากความตกลง RCEP ในเรื่องการขยายตลาดที่ใหญ่ขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการค้าเพิ่มมากขึ้น และต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจากภาษีนำเข้าลดลงหรือเป็นศูนย์ รวมถึงส่งผลให้มีการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น ที้งนี้ RCEP ที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิกยักษ์ใหญ่ ๒ ประเทศ ได้แก่ จีนและอินเดีย โดยเพียงแค่ ๒ ประเทศนี้ก็มีประชากรรวมกันมากกว่า ๒ พันล้านคน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้า บริการ และการลงทุนของไทยมากขึ้น และ RCEP จะส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการผลิตของภูมิภาค ตลอดจนผู้ประกอบการไทยสามารถสรรหาแหล่งวัตถุดิบที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงคุณภาพและราคาได้มากยิ่งขึ้น

 

ประมวลโดย :

พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

 

 ( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/01/31/64s263666.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2017/09/12/228s258036.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2017/11/15/101s260652.htm และเว็บไซต์ http://yadeebirviews.blogspot.com/2017/07/blog-post.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://thailand.prd.go.th/1700/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=5776&filename=index )