bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันที่ 6 ก.พ.2561 เรื่อง "ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (รมว.กห.อาเซียน) อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Defence Minister’s Meeting Retreat: ADMM Retreat)" โดย พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๖ ก.พ.๖๑) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (รมว.กห.อาเซียน) อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Defence Minister’s Meeting Retreat: ADMM Retreat) ระหว่าง ๕ – ๗ ก.พ.๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยจะมีการหารือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมการฝึกร่วมทางทะเลของอาเซียนกับจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

 

๑. วัตถุประสงค์ในการประชุม รมว.กห.อาเซียน ในครั้งนี้ โดยมีสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์และความท้าทายด้านความมั่นคงของภูมิภาค โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการก่อการร้าย ซึ่งจะนำไปสู่การแสดงเจตนารมณ์ร่วม ในการเสริมสร้างความร่วมมือและการรับมือกับภัยก่อการร้ายในภูมิภาค 

 

๒. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและ รมว.กห. ได้เข้าร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียนในครั้งนี้ รวมทั้งการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและการฝึกร่วมทางทะเลระหว่างอาเซียนกับจีน ในการร่วมกันดูแลความสงบในภูมิภาค

 

๓. ในการประชุมครั้งนี้ จะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในวันที่ ๖ ก.พ.๖๑ ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในฐานะประธานการประชุม ADMM ในปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาและยกระดับกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของภูมิภาค ซึ่งจะทำให้เกิดความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม ตลอดจนส่งผลดีต่อความมั่นคงของประเทศและของภูมิภาคในภาพรวม โดยร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีเนื้อหาในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะจัดตั้งกลไกระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการฝึกร่วม การประชุมหารือ และการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมทั้งความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือที่เข้มแข็งในการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

บทสรุป การเข้าร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียน นอกจากจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการเสริมและพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคง สู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุขให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าวที่สิงคโปร์แล้ว ในวันที่ ๗ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและ รมว.กห. จะให้การต้อนรับพลเอก โจเซฟ เอฟ ดันฟอร์ด จูเนียร์ ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม กองทัพสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยและสหรัฐฯ ที่กระทรวงกลาโหมอีกด้วย ซึ่งเป็นการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญและต่อเนื่อง ด้วยความทุ่มเทอย่างแท้จริง ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เพื่อความมั่นคงของประเทศไทย 

 

ประมวลโดย :

พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

 

( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.springradio.in.th/contents/5259 และเว็บไซต์ https://www.khaosod.co.th/politics/news_734776 รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=7935&filename=index และเว็บไซต์ https://news.mthai.com/politics-news/616093.html )