bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันที่ 10 ก.พ.2561 เรื่อง "ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่จีนประกาศใช้กฎหมายคุมเข้มความปลอดภัยพลังงานนิวเคลียร์" โดย พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๑๐ ก.พ.๖๑) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่จีนประกาศใช้กฎหมายคุมเข้มความปลอดภัยพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ ๑๒ ครั้งที่ ๒๙ ได้ผ่านร่างกฎหมายความปลอดภัยนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ และความปลอดภัยของอุปกรณ์และวัสดุนิวเคลียร์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยต่อการพัฒนากิจการด้านนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย โดยจีนมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของโลก

 

๒. กฎหมายฉบับนี้มี ๘ หมวด ๙๔ มาดรา ได้แก่ หมวดทั่วไป ความปลอดภัยของอุปกรณ์นิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์รวมทั้งความปลอดภัยในการจัดและการกำจัดกากกัมมันตรังสี การรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ การเปิดเผยข้อมูล การกำกับดูแล ความรับผิดชอบทางกฎหมาย และภาคผนวก 

 

๓. ความปลอดภัยนิวเคลียร์เป็นส่วนสำคัญของความปลอดภัยของประเทศ ขณะนี้ จีนเป็นประเทศใหญ่ของโลกที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ หน่วยพลังงานนิวเคลียร์ของจีนอยู่อันดับแรกของโลก จีนจึงมีภารกิจด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ที่ยิ่งใหญ่

 

บทสรุป ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้ออกรายงานการประเมินว่า องค์การพลังงานปรมาณูแห่งชาติจีนใช้มาตรการต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์หน่วยงาน การฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง โดยจีนได้ยึดแนวคิดความมั่นคงของนิวเคลียร์ที่สมเหตุสมผล และมีการประสานงานควบคู่กันไป รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีประสิทธิภาพสูง บนพื้นฐานหลักประกันด้านความปลอดภัย ซึ่งได้บัญญัติและประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของนิวเคลียร์ เพื่อยกระดับการบริหารความปลอดภัยของนิวเคลียร์ให้สูงขึ้น

 

ประมวลโดย : 

พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

 

( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/02/08/64s264019.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2017/09/02/230s257619.htm รวมทั้งเว็บไซต์  http://thai.cri.cn/247/2017/09/12/301s258020.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2017/09/19/232s258315.htm )