bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศขยายเวลาในการรับสมัครรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ 5/2563
เรื่อง ขยายเวลาในการรับสมัครรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำปีการศึกษา 2563
---------------------------------------------------

     ตามที่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดเปิดรับสมัครถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น
     ในการนี้ ทางสมาคมฯ ขยายเวลาในการเปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ออกไปโดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึง วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563