bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการที่ได้รับทุนรุ่นที่ 19 ประจำปี 2566 (ต่อเนื่อง)

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๒/๒๕๖๖
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน
มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ต่อเนื่อง)

      คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประชุมและมีมติคัดเลือกข้าราชการที่สมควรได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศให้ทราบ ดังนี้

      ทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๖ (ต่อเนื่อง) จำนวน ๒๐ ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๑. ร้อยตำรวจโทนุกูล ใจอารี รองสารวัตร(สอบสวน) กองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปราม
๒. ร้อยตำรวจโทหญิง ปวีณ์นุช คงสุทธิ์ รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต
๓. ร้อยตำรวจโทหญิง ปวันรัตน์ พิพิธพงศ์สันต์ รองสารวัตรกองกำกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๔. ร้อยตำรวจเอกหญิง สิริกานต์ รังคะวงษ์ รองสารวัตร(สอบสวน)กองกำกับการ๑ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี๕
๕. ร้อยตำรวจโทหญิง ปรียาภรณ์ พร้อมโภคิน รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
๖. ร้อยตำรวจเอกหญิง กรรณิการ์ ชมภูยอด รองสารวัตร กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. สิบตำรวจเอกหญิง กชพรรณ เกื้อสม ผบ.หมู่ กก.ปอพ.บก.สส.สตม.
๘. สิบตำรวจโทหญิง ศิริกัณยามาส นิโครธานนท์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.๒
๙. สิบตำรวจโทหญิง วิชญาดา พูลสมบัติ ผบ.หมู่ กก.๔ บก.สส.สตม.
๑๐. สิบตำรวจโทหญิง กนกพร ม่วงโพธิ์เงิน ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ
กรมสรรพสามิต ๑๑. นายสุรเชษฐ์ แก่นชา นักวิชาการภาษีชำนาญการ
กรมสรรพากร ๑๒. นางสาวอภิชญา พีรธรรมานนท์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑๓. นางสาวอภันสิตางศุ์ ล้ำเลิศจรัสชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๔. นางศรีปภาดา นิธิสุวโชค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรต่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน ๑๕. นางสาวจีรนุช อภิชนสาคเรศ นิติกรชำนาญการ
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๖. นางสาวประภาพรรณ นกแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ๑๗. นางสาวพรปวีณ์ คณาวุฒิ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ
๑๘. นางสาวจินติมา กริยาผล พนักงานไต่สวน ระดับกลาง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๙. นางสาวอิศราพร พร้อมเพรียงพันธุ์ นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานอัยการสูงสุด ๒๐. นางสาวศิริพร ทาทอง สำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม