bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการที่ได้รับทุนรุ่นที่ 19 ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๔/๒๕๖๖
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน
มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

       คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประชุมและมีมติคัดเลือกข้าราชการที่สมควรได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ดังนี้

       ทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๖ (ใหม่) จำนวน ๑ ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑. นางสาวณภัทร ประเสริฐสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักการเกษตรต่างประเทส สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์