bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการที่ได้รับทุนรุ่นที่ 19 ประจำปี 2566 (ใหม่)

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๓/๒๕๖๖
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน
มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

       คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประชุมและมีมติคัดเลือกข้าราชการที่สมควรได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศให้ทราบ ดังนี้

       ทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๖ (ใหม่) จำนวน ๓๘ ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑. เรือโทจักรพงศ์ ละออเอี่ยม ประจำแผนกควบคุมวิเคราะห์และประเมินผล กพย.สนย.สนผ.กห.
๒. เรือโทมานัส พุ่มพะเนิน ประจำแผนกแผนและโครงการ กนผ.บก.สปท.
๓. เรือโทอภิวัฒน์ สนิมทอง ประจำแผนกแผนและการข่าว กขว.นทพ.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๔. พันตำรวจโท ชัญญรัต บัวทองจันทร์ รองผู้กำกับการ๒ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๕. ว่าที่พันตำรวจโทหญิง สุธารัตน์ สีหะนาม นักวิทยาศาสตร์ (สบ๒) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
๖. พันตำรวจตรีหญิง ชนิกา สุขเรือน นักวิทยาศาสตร์ (สบ๒) กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
๗. พันตำรวจตรีหญิง กิ่งกานต์ ไชยวงศ์

สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค๕

๘. พันตำรวจตรีหญิง ศิริวรรณ ธรรมมา สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค๗
๙. พันตำรวจตรีหญิง วชิรา ธาวนพงษ์ สารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๑๐. ร้อยตำรวจเอก ธีภพ ผดุงนาม รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรศรีราชา กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค๒
๑๑. ร้อยตำรวจเอกหญิง ปัฐมาภรณ์ รัตนจงจิตรกร

รองสารวัตรกลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล กองบังคับการการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

๑๒. ร้อยตำรวจเอก เอกกรินทร์ ทองหยด

รองสารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ๑ กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

๑๓. ร้อยตำรวจเอกหญิง สุจารี พรรณเรืองรอง

รองสารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

๑๔. ว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิง วรรณกานต์ กลางประพันธ์ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ๑ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๑๕. ร้อยตำรวจโทหญิง ธนานันต์ เครือบัว รองสารวัตรฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ
๑๖. ร้อยตำรวจโทหญิง พัชรากร พวงบุบผา รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลประเวศ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
๑๗. ร้อยตำรวจโท ศราวุธ ทองศรี รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒
๑๘. ร้อยตำรวจโท บุญชัย ถิรภัทรไพบูลย์ รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางนา กองบัญชาการตำรวจนครบาล
๑๙. ร้อยตำรวจโท กิตติธัช เทียนแก้ว รองสารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ๒ กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๒๐. ร้อยตำรวจโท ชินาธิป โรจนไพบูลย์การ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ๓ กองบังคับการอำนวยการภาค๖ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค๖
๒๑. ร้อยตำรวจโทหญิง คุณิตา จุโฬทก

รองสารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนเมืองลพบุรี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค๑

๒๒. ร้อยตำรวจโท พีรวิชญ์ สุขเอม

รองสารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ๔ กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

๒๓. ร้อยตำรวจโทหญิง นรีพร เทียนไชย รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ๓ กองบังคับการอำนวยการภาค๖ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค๖
๒๔. ร้อยตำรวจโท กิตติพศ ตั้งจิตร์ศิริรัตน์ รองสารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนจังหวัดลพบุรี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค๑
๒๕. สิบตำรวจเอก ภาคิณ ศิริรักษ์ ผู้บังคับหมู่ ศูนย์ควบคุมจราจรทางด่วน๒ กองกำกับการ๒ กองบังคับการจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล
๒๖. สิบตำรวจโท ฐานันดร บุญช่วย ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรมศุลกากร ๒๗. นายสาริศ พันธุ์นรา นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๒๘. นางสาวตรีรัตน์ วงศ์ศรีวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
กระทรวงแรงงาน ๒๙. นางสาวฌิชาภัทร ขัตติวงค์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
๓๐. นางสาวกานต์นิภา สมสวย นิติกรชำนาญการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ๓๑. นายภาวิศ งามผิว พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ๗ สังกัดแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม กองกิจกรรมองค์กร สำนักสื่อสารองค์กร
กระทรวงยุติธรรม ๓๒. นายภควัต สิทธิวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓๓. นางสาวปัณณรัตน์ สิริพัฒน์ธิติ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๓๔. นางสาวดวงกมล สินไชยกิจ

เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานอัยการสูงสุด ๓๕. นางสาวภัทราพรรณ เชื้อจินดา อัยการประจำกอง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร๖
๓๖. นายวิชชานนท์ เกษตรสิน อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานศาลยุติธรรม ๓๗. นางสาวเกศกนก อัศวโยธิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ๓๘. นางสาวชุติกาญจน์ ฉลองวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล