bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษารุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ 5/2562
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน
มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562

---------------------------------------------------------

      คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประชุมและมีมติคัดเลือกข้าราชการที่สมควรได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศให้ทราบ ดังนี้

      ทุนการศึกษาใหม่ประจำปี 2562  จำนวน 58 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1. นาวาอากาศตรี พงษ์เทพ ธนโชติฤทธิ รองหัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ กองทัพอากาศ
2. เรืออากาศเอกหญิง นับทอง ริ้ววิริยะ ประจำแผนกบริการ กองกลาง กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
3. ร้อยเอกหญิง สรารัตน์ ทัศนียกุล ประจำแผนก กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก
4. พันจ่าอากาศตรีหญิง เสาวลักษณ์ ทับทิมแดง เสมียน กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ กองทัพอากาศ
5. จ่าอากาศโทหญิง พรรณวรท สายพิมพ์พงษ์ เจ้าหน้าที่ประสานต่างประเทศ แผนกประสานต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ กองทัพอากาศ
6. ร้อยโท สกล ชัยสัมฤทธิ์ผล ประจำแผนความร่วมมืออาเซียน กองความร่วมมืออาเซียน สำนักงานอาเซียน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 7. พันตำรวจตรี นนทกร เตียวตระกูล สารวัตร งานควบคุมยุทธการและการฝึก กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
8. พันตำรวจตรี วุฒิศักดิ์ นาครินทร์ สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาล พลับพลาไชย 1
9. ร้อยตำรวจเอกหญิง ธัญญา อุดทอง รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
10. ร้อยตำรวจเอก วิรุฬห์ กุศลชู รองสารวัตร สถานีตำรวจภูธรเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11. ร้อยตำรวจเอก วัชรชัย ไชยชนะ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเกาะ สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12. ร้อยตำรวจเอกหญิง สุธินี ปทุมวงศ์ รองสารวัตร กลุ่มงานแปลและล่าม กองการต่างประเทศ
13. ร้อยตำรวจเอก กฤษฎา ร่วมรุ่งโรจน์ นักวิทยาศาสตร์ (สัญญาบัตร1) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
14. ร้อยตำรวจเอก ภูวเดช วณิชโยบล รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ
15. ร้อยตำรวจเอกหญิง วนิดา อุ่นกุดเชือก รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
16. ร้อยตำรวจเอกหญิง ณพาวัน วระกมล รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
17. ร้อยตำรวจเอกหญิง ณัชชา กลั่นเชื้อ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา
18. ร้อยตำรวจโทหญิง พัชราภรณ์ ภูมิพันธ์ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
19. ร้อยตำรวจโท ณัฐนันท์ มะโนสา รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
20. ร้อยตำรวจโท พัชรพล อินเตจ๊ะ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
21. ร้อยตำรวจโทหญิง ตรีรัตน์ กันทาเดช รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
22. ร้อยตำรวจโทหญิง ปรียาลักษณ์ ศิริล้วน รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
23. ร้อยตำรวจตรีหญิง ปิยวรรณ โมรานนท์ รองสารวัตร ฝ่ายการประชุม 2 กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
24. สิบตำรวจเอกหญิง เวณิกา เพ็งสลุด ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง     25. ร้อยตำรวจตรีหญิง มธุลินท์ นวลักษณ์ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
26. สิบตำรวจเอกหญิง กรภัทร รอสูงเนิน ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
27. สิบตำรวจตรีหญิง แพรชมพู ธนวชิรากร ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2
28. สิบตำรวจตรีหญิง พีรยา มีศิริ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
29. สิบตำรวจตรี วรยุทธ์ กองแก้ว ผู้บังคับหมู่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 30. จ่าสิบตำรวจหญิง สุภาภรณ์ มีสวัสดิ์ ผบ.หมู่ กก.คทม. บช.ทท.
31. สิบตำรวจโท พงษ์ศักดิ์ หอมแก้ว ผบ.หมู่ กก.๓ บก.ทท.1
กระทรวงมหาดไทย 32. นางสาวกนกกาญจน์ ทองพรหม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) อำเภอเมืองนครนายก 
กระทรวงอุตสาหกรรม  33. นางสาวดวงหทัย แก้วใส นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
34. นางสาวณัฐิยา กาฬสุวรรณ นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ
กรมศุลกากร   35. นางสาวจรัสพร รัตนวีระประดิษฐ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
36. นางสาวอุษณีย์ พรจตุรวิธ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
37. นายพงษ์เดช ทิพย์โพ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
กระทรวงศึกษาธิการ 38. นางสาวจิณห์จุฑา ตระกูลพิชยะชัย นิติกรปฏิบัติการ สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
39.  นางสาวรุจิราภรณ์ คำหลง นักวิชาการพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 40. นางสาวโสภาพร คงเชื้อนาค นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 
สำนักงานศาลปกครอง 41. นางสาวปวีณณา โพธิชัยยา พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 
สำนักงานอัยการสูงสุด 42. นางสาวพิชญา ปุณยหทัยพงศ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการสูงสุด 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 43. นายหัสชัย หนูอุไร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
44. นางสาววีณาภรณ์ พรมพิทักษ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ สังกัดกรมการท่องเที่ยว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 45. นางสาวธนัฏฐา สุวรรณไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
46. นางสาวสรวงสุดา อรุณนพรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
47. นางจิรวดี แดงพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร
48. นางสาวนิราภร ทองคำแท้ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์
กระทรวงวัฒนธรรม 49. นางสาวสุธิดา บุณยาดิศัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานรัฐมนตรี
50. นางสาวนิชนันท์ กลางวิชัย ภัณฑารักษ์ชำนาญการ กรมศิลปากร
กระทรวงพาณิชย์   51. นางสาวอัญเชิญ โอภาพันธ์  
52. นางสาวณัฐนภศรัย พวงวนิชกิจ  
53. นางสาวฐิติรัตน์ พัฒนวิทยากุล  
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 54. นางสาวชยวรรณ ใยบัวเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองการต่างประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  55. ร้อยตำรวจโท พชรธร จันทร์เอียด รองสารวัตรสอบสวน สภ.สาคู ภ.จว.ภูเก็ต
  56. ร้อยตรี ฉันทรัฐ เรียนพืชน์ ข้าราชการประจำ กรมการทหารสื่อสาร
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 57. นายคงภัค คล้ายสีเงิน  
58. นางสาวปาณิสรา พรนิธิศ  

   

 

     สำรองจำนวน 12 คน ดังนี้ 

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. ร้อยตำรวจโท นิธิโชติ ปอยชีวะ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร
2. ร้อยตำรวจโทหญิง ชัญญา โชติอัครวุฒิกร รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางเขน
3. ร้อยตำรวจโท ธัญอนันต์ รักษาแสง พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
4. ร้อยตำรวจโท พิพัฒน์ ดำรงสุกิจ รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล
5. สิบตำรวจตรี ธนัทชา ปาลีตา ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการ ๕ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
6. ร้อยตำรวจเอก แวอาลิฟ แวดีซา รองสารวัตร สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
7. ร้อยตำรวจเอก กฤษดา จิระวาณิชกุล รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ
8. นางสาวธนัญญา กลัดแพ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร
9. นางสาวทักษอร ศานติธนกร นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
10. นางสาวฐนนันท์ มาบุญมี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
11. นางสาวมัลลิภา เพชรฤทธิ์ กระทรวงพาณิชย์
12. นางสาวพิมญาภรณ์ ทะกาศ กระทรวงพาณิชย์


      ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

(นาย นิคม ไวยรัชพานิช)
ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

 

     

หมายเหตุ :

      ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศกรุณาส่งอีเมลตอบกลับมายังสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อรับทราบและยืนยันการรับทุนการศึกษา โดยให้ตั้งชื่อเรื่องว่า “ทุนการศึกษา : ยืนยันการรับทุนการศึกษา (ชื่อ-นามสกุล)” ตัวอย่างเช่น นายไวยวิชญ์ มานะมนตรีกุล ได้รับคัดเลือกตามรายชื่อ เขียนอีเมลยืนยันการรับทุน ดังนี้