bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษารุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 (ต่อเนื่อง)

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ 5/2562
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน
มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562 (ต่อเนื่อง)

---------------------------------------------------------

      คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประชุมและมีมติคัดเลือกข้าราชการที่สมควรได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 15 (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศให้ทราบ

      ทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2562  จำนวน 23 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1. ร้อยตรีหญิง เพชรประพาฬ บุญรักษ์ ประจำสายตรวจที่ 2 กองตรวจสอบภายในที่ 2 สำนักตรวจสอบภายในกลาโหม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. ร้อยตำรวจโทหญิง ปริญญา สร้างหลัก รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด
3. ร้อยตำรวจโท เฉลิม จ้อยร่อย รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร
4. ร้อยตำรวจโท ณัฐวุฒิ ธนจินดา รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง
5. ว่าที่พันตำรวจตรี มารุต อินต๊ะลือ รองสารวัตรสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 5
6. ร้อยตำรวจเอกหญิง เยาวลักษณ์ พะณะงาม รองสารวัตร(สอบสวน) ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
7. ร้อยตำรวจโทหญิง ประภาภรณ์ วิชานนท์ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล
8. ร้อยตำรวจโท กษิดิศ สันติปรีชาวัฒน์ รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบางโพงพาง
9. ร้อยตำรวจโท พงศ์พันธุ์ จินโรจน์ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง
10. ร้อยตำรวจโท บุรินทร์ ศรีสุรางค์ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1
11. ร้อยตำรวจโทหญิง ธีรานุช พรหมอยู่ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร
12. ร้อยตำรวจโท ธนพงษ์ พลายเพชร รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ
13. ร้อยตำรวจโทหญิง มานิตา ทิพย์จันทร์ รองสารวัตร ฝ่ายยานพาหนะอาคาร และสถานที่ กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
14. ร้อยตำรวจโท ธรรศ เชาว์มานะเดช รองสารวัตร ป้องกันปราบปราม
15. ร้อยตำรวจโทหญิง น้ำเพชร ธาราปิยะโชติ รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี
16. ร้อยตำรวจโทหญิง กนกวรรณ วัดวิลัย รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี
17. สิบตำรวจตรี โสวรรณ กีรติชรินพาณิชย์ ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 18. ร้อยตำรวจโทหญิง ศจี สระทองโน รอง สว.ส.ทท.5 กต.2 บก ทท.1.บช.ทท
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 19. นางสาวสุวนิสา กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
20. นางสาวนฤมล จันทาทอง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 21. นางสาวผุสดี ลิ่วเรืองสุวรรณ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 22. นายพรอำไพ พืชมงคล  
  23. นางสาวสุธีรา อุตมะ  

 

      ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

(นาย นิคม ไวยรัชพานิช)
ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน