bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษา (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

             รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อข้าราชการทุนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๔๒ ทุน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑.

เรืออากาศโทหญิง ปรัชนีย์ พาณิชยานนท์

นักวิจัย กจภ.ศวพท.วท.กห.

๒.

เรือตรี มานัส พุ่มพะเนิน

ประจำแผนกแผนและโครงการ กนผ.บก.สปท.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.

ร้อยตำรวจโท ธนพงษ์ พลายเพชร

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ

๔.

ร้อยตำรวจโท ธนชาติ เจริญแล้ว

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบางละมุง

๕.

ร้อยตำรวจโท จักรี สิงห์คาร

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่

๖.

ร้อยตำรวจโท นิธิศ หัวนา

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรแม่สาย จ.เชียงราย

๗.

ร้อยตำรวจโทหญิง นราวดี ผาวงศ์

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา

๘.

ร้อยตำรวจตรีหญิง กันติชา ประเสริฐศักดิ์

รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ ๕ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๕

๙.

ร้อยตำรวจเอกหญิง สุจารี พรรณเรืองรอง

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรแม่สอด

๑๐.

ร้อยตำรวจโทหญิง นิตยา ถูกใจ

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรแม่สอด

๑๑.

ร้อยตำรวจโท ปรินทร์ ส่วนบุญ

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ จ.กาญจนบุรี

 

๑๒.

ร้อยตำรวจโทหญิง ชัญญาพัชญ์ โพธิพิพิธธนากร

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี

๑๓.

ร้อยตำรวจโทหญิง ศิริวรรณ ธรรมมา

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี

๑๔.

ร้อยตำรวจโทหญิง รมิตา ธนิตกุล

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจเมืองสมุทรสาคร

๑๕.

ร้อยตำรวจโท วัธน สุขแก้ว

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน

๑๖.

ร้อยตำรวจโทหญิง นิรนันท์ เนตรัก

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร

๑๗.

ร้อยตำรวจโท ปรัชญา โคตรสาขา

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรโคกเคียน

๑๘.

ร้อยตำรวจเอกหญิง ชนิกา สุขเรือง

นักวิทยาศาสตร์ (สัญญาบัตร๑) กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

๑๙.

ร้อยตำรวจโทหญิง ปัฐมาภรณ์ รัตนจงจิตรกร

นักวิทยาศาสตร์ (สัญญาบัตร๑) กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

๒๐.

ร้อยตำรวจเอกหญิง เบญจวรรณ นุ้ยเส้ง

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางเขน

๒๑.

ร้อยตำรวจเอกหญิง ชัญญา โชติอัครวุฒิกร

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางเขน

๒๒.

ร้อยตำรวจโท พิชญา ฮะวังจู

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย

๒๓.

ร้อยตำรวจเอกหญิง ประภาภรณ์ วิชานนท์

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๒๔.

ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐิติมา วิเท

รองสารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓

๒๕.

ว่าที่ร้อยตำรวจตรี สิทธิกร บุญจันทร์

รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง

๒๖.

ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อธิพัชร์ อัครทวีธราธรณ์

รองสารวัตร กองกำกับการ ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

๒๗.

สิบตำรวจตรีหญิง ปนัดดา ทนทาน

ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการ ๓ กองบังคับการอำนวยการ

๒๘.

สิบตำรวจตรีหญิง ปรียานุช แดงเดช

ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๒๙.

สิบตำรวจตรีหญิง พิชินาถ ทุ่นใจ

ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๓๐.

สิบตำรวจตรีหญิง ภิคครินทร์ นภัคพิเศษศักดิ์

ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

๓๑.

สิบตำรวจเอก วรกร ปัญญารัตน์

ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๒ บก.ทท.๒

๓๒.

สิบตำรวจเอกหญิง ธัญวลัย ปิยทรัพย์สกุล

ผบ.หมู่ ส.ทท.๒ กก.๒ บก.ทท.๓

กระทรวงมหาดไทย

๓๓.

นายเดชพล เลาก่อสกุล

วิศวกรระดับ ๕ แผนกพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ามหภาค กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กระทรวงอุตสาหกรรม

๓๔.

นางสาวมะลิวัลย์ โพธิ์เตี้ย

นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ

๓๕.

นางสาวมิ่งกมล ปราบริปูตลุง

นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๓๖.

นางสาวณรัชช์อร โรจนมณีศิลป์

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๓๗.

นางสาวธิดารัตน์ พะนิรัมย์

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

กรมศิลปากร

๓๘.

นางสาวธัญญพัชต์ แสงศิริวรรธนะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๓๙.

นางสาวจีราภัสร์ ฤกษ์ปิยะทรัพย์

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๔๐.

นายชลนที หนูบุญ

นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๔๑.

นายวิศิษฎ์ วิญญรัตน์

เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

๔๒.

นางสาวแพรพลอย สงวนพันธุ์

 

 

รายชื่อข้าราชการทุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ทุน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑.

นาวาอากาศตรี พงษ์เทพ ธนโชติฤทธิ

รองหัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ กองทัพอากาศ

๒.

เรืออากาศเอกหญิง นับทอง ริ้ววิริยะ

ประจำแผนกบริการ กองกลาง กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓.

ร้อยเอกหญิง สรารัตน์ ทัศนียกุล

ประจำแผนก กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก

๔.

พันจ่าอากาศตรีหญิง เสาวลักษณ์ ทับทิมแดง

เสมียน กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ กองทัพอากาศ

๕.

จ่าอากาศโทหญิง พรรณวรท สายพิมพ์พงษ์

เจ้าหน้าที่ประสานต่างประเทศ แผนกประสานต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๖.

ร้อยตำรวจเอก กฤษดา จิระวาณิชกุล

รองสารวัตร กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๗.

ร้อยตำรวจเอกหญิง ณัชชา กลั่นเชื้อ

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรศรีราชา จ.ชลบุรี

๘.

ร้อยตำรวจเอกหญิง ธัญญา อุดทอง

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

๙.

ร้อยตำรวจเอกหญิง ณพาวัน วระกมล

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางรัก

๑๐.

ร้อยตำรวจเอกหญิง อาทิตยา ภิบาล

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี

๑๑.

ร้อยตำรวจโท พัชรพล อินเตจ้ะ

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

๑๒.

ร้อยตำรวจโท ณัฐนันท์ มะโนสา

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง จ.เชียงใหม่

๑๓.

ร้อยตำรวจโทหญิง ปรียาลักษณ์ ศิริล้วน

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่

๑๔.

ร้อยตำรวจเอก แวอาลิฟ แวดีซา

รองสารวัตร (สอบสวน)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๑๕.

ร้อยตำรวจโทหญิง มธุลินท์ นวลักษณ์

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๑๖.

สิบตำรวจตรีหญิง พีรยา มีศิริ

ผบ.หมู่ ฝ่ายตม.ขาเข้า ด่านตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

๑๗.

สิบตำรวจเอก พงศ์ศักดิ์ หอมแก้ว

ผบ.หมู่ กก.๓ บก.ทท.๑ บช.ทท.

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

๑๘.

ร้อยตำรวจเอก อนัญวัฒน์ รัตนวิชัย

ผู้บังคับหมวด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๗

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๙.

นางสาวสรวงสุดา อรุณนพรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

๒๐.

นายพรอำไพ พืชมงคล

 

๒๑.

นายคงภัค คล้ายสีเงิน