bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศเปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ 1/2563
เรื่อง เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาภาษาจีนของมหาวิทยาลัย หัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2563
---------------------------------------------------

     ตามที่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ได้ดำเนินการมอบทุนให้ ข้าราชการประเทศไทย เดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 แล้วนั้น
     บัดนี้ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน เปิดรับสมัครข้าราชการทุนรุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้ารับการพิจาณาคัดเลือกผู้เหมาะสมได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 11 เดือน (ตามเอกสารแนบ)
     ขอเชิญข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ที่มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน โดยส่งเอกสารเข้ามายัง สมาคมฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
เปิดรับสมัครข้าราชการทุนรุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2563


ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา :
1. รับราชการ
2. ชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 35 ปี

** หากเป็นผู้สมัครที่เคยได้รับทุนสมาคมฯ และทางหน่วยงานพิจารณาแล้วว่าสมควรได้รับทุน เพื่อการพัฒนาต่อยอดความรู้ที่เคยได้เรียนมา สามารถขอผ่อนผันเรื่องอายุได้
3. จบการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญา หรือ เทียบเท่า
4. มีพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น
    4.1 ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง และมีหลักฐานยืนยันการอบรมแนบหากไม่มีพื้นฐานแนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรระยะสั้นและนำหลักฐานตัวจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์
    4.2 หากมีผลการสอบ HSK ระดับ 3 – 5 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. สามารถเดินทางไปศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาลัยภาษา เขตจี๋เหม่ย
เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนกรกฎาคม 2564 ได้
6. ผ่านการรับรองจากทางต้นสังกัดให้สามารถไปเรียนได้ในระยะเวลา 11 เดือน

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นสมัคร
1. ประวัติส่วนตัว
2. วุฒิการศึกษาล่าสุด
3. หนังสือรับรองการทำงาน
4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 1 ชุด และรูปถ่าย 2 นิ้ว 5 ใบ
5. กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของสมาคมฯ และแบบฟอร์มการขอรับทุนของมหาวิทยาลัยอย่างละ 1 ชุด
6. สำเนาหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา) 1 ใบ
7. สำเนาใบประกาศ หรือ หลักฐานรับรองการฝึกอบรมภาษาจีนระยะสั้น (หากไม่มีให้ลงเรียน และนำหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์)

ระยะเวลาการศึกษา 11 เดือน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทำตารางเรียนและเวลาเรียนสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนกันยายน 2563 - เดือนกรกฎาคม 2564 เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยภาษาจีน เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน จะให้การสนับสนุนการเรียนต่อคนดังต่อไปนี้:-
1. ค่าเทอมเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 15,000 หยวน/ทุน)
2. ค่าที่พักในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (พักห้องละ 2 คน)
(ประมาณ 5,600 หยวน/คน)
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ:-
     3.1. ค่ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ
     3.2. ค่าจ้างอาจารย์ผู้ดูแล
     3.3. ค่าพาหนะ (ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด)
     3.4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ตามแต่กรณี)

ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับทุนการศึกษา (หรือหน่วยงานต้นสังกัด) ต้องรับผิดชอบมีดังนี้:-
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเทศไทย 1,650 บาท
     - ค่าการจัดทำวีซ่าเป็นวีซ่านักศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 600 หยวน
2. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ตบุคคลธรรมดา) (ไม่ใช้พาสปอร์ตราชการ เนื่องจากเมื่อไปถึงนักศึกษาจะต้องไปเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียน)
3. ค่าเครื่องบินไป-กลับ (ประเภทตั๋วรายปี)
4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (ค่าตำราเรียน) 1,000 หยวน/คน/ปี
5. ค่าลงทะเบียนตลอดชีพ 500 หยวน/คน
6. ค่าตรวจร่างกาย (แนะนำให้ไปตรวจที่ รพ.จุฬาลงกรณ์)
7. ค่าประกันสุขภาพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ 1,000 หยวน/ปี/คน
8. ค่าศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 6,000 หยวน/คน
9. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ** รายละเอียดให้เป็นไปตามแต่ละหน่วยงานกำหนด
หมายเหตุ*
- รายการค่าใช้จ่ายกำหนดตามที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวกำหนด และสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนคิดเทียบเคียงจากแนวทางการกำหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนของสำนักงาน ก.พ. (เดือนละ 1,160 ดอลลาร์สหรัฐ) ประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าอาหาร และเงินติดตัว เป็นสัดส่วนเท่ากับ 40:40:20 แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวให้การสนับสนุนค่าที่พัก ดังนั้น จึงขอเบิกค่าใช้จ่ายร้อยละ 60 คือ เดือนละ 696 ดอลลาร์สหรัฐ