bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๕ พ.ค.๖๔ เว็บไซต์กระทรวงกลาโหมของจีน รายงานข่าวที่ พันเอกอาวุโส อู๋ เชียน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๕ พ.ค.๖๔ เว็บไซต์กระทรวงกลาโหมของจีน รายงานข่าวที่ พันเอกอาวุโส อู๋ เชียน (吴谦大校) โฆษกของกระทรวงกลาโหม (国防部新闻发言人) แถลงเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ เกี่ยวกับ “สมุดปกน้ำเงินทางการทูต” (“外交蓝皮书”) ที่ออกโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. โฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวถึง การที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออก “สมุดปกน้ำเงินทางการทูต” (“外交蓝皮书”) โดยสร้างกระแสสิ่งที่เรียกว่า “ภัยคุกคามทางทหารจากจีน” (“中国军事威胁”) เพื่อโจมตีและใส่ร้ายจีนด้วยเจตนาร้าย อันเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างอุกอาจ ซึ่งการกระทำเช่นนี้ของญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ผิดและไม่รับผิดชอบ ดังนั้น จีนจึงแสดงความไม่พอใจและขอคัดค้านอย่างเด็ดเดี่ยวต่อเรื่องนี้ รวมทั้งประท้วงญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ
 
๒. โฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนชี้แจงว่า  
     ๒.๑ จีนยืนหยัดเดินบนหนทางการพัฒนาอย่างสันติ ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองประเทศเชิงป้องกัน รักษาความเปิดเผยโปร่งใสของค่าใช้จ่ายทางทหารและการพัฒนากำลังอาวุธมาโดยตลอด โดยกำหนดขนาดของรายจ่ายด้านการป้องกันอย่างมีเหตุผล และในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศของจีนคิดเป็นน้อยกว่า ๒% ของ GDP ซึ่งไม่เพียงแต่ต่ำกว่าประเทศที่สำคัญๆ ในโลก แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ ๒.๖%
     ๒.๒ การพัฒนากำลังป้องกันประเทศของจีนนั้น เป็นทั้งความจำเป็นในการรักษาอธิปไตย ความปลอดภัย และผลประโยชน์ในการพัฒนาของประเทศ และเป็นความต้องการในการผดุงสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างประเทศรวมทั้งส่วนภูมิภาคด้วย กองทัพจีนปฏิบัติตามแนวคิดประชาคมร่วมกันของมวลมนุษย์ เสนอบริการความปลอดภัยสาธารณะในด้านต่าง ๆ เช่น การผดุงสันติภาพ การคุ้มครองการเดินเรือ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และความร่วมมือต้านโควิด-๑๙ เป็นต้น ทั้งนี้ จีนกำลังอัดฉีดพลังเชิงบวกให้กับสันติภาพและเสถียรภาพของโลก
     ๒.๓ จุดยืนของจีนในประเด็นการเดินเรือสอดคล้องและชัดเจน กรณีเกาะเตี้ยวหวีและหมู่เกาะในเครือเป็นส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในดินแดนของจีน โดยจีนมีอำนาจอธิปไตยที่ไม่อาจโต้แย้งได้เหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้และน่านน้ำที่อยู่ติดกัน ความมุ่งมั่นรวมทั้งเจตจำนงของรัฐบาลจีนและกองทัพในการปกป้องอธิปไตยความมั่นคง ตลอดจนผลประโยชน์การพัฒนาของชาติเป็นสิ่งที่มั่นคง ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือ ซึ่งจะไม่มีประเทศใดรู้สึกถูกคุกคามตราบเท่าที่ไม่มีเจตนาละเมิดผลประโยชน์ของจีน
     ๒.๔ ปัญหาไต้หวันเป็นเรื่องภายในของจีนล้วนๆ และจีนจะไม่ยอมให้ประเทศใดแทรกแซงปัญหาไต้หวันไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม จีนจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว ฝ่ายญี่ปุ่นไม่ควรเหยียดมือยาวจนเกินไปกับภาพลวงตาที่ไม่สมจริง ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก
 
บทสรุป  

โฆษกกระทรวงกลาโหมของจีน เน้นย้ำว่า จีนขอเรียกร้องให้ฝ่ายญี่ปุ่นเรียนรู้บทเรียนทางประวัติศาสตร์รวมทั้งหยุดเผยแพร่ข่าวลือและป้ายสีจีน โดยปฏิบัติต่อจีนและกองทัพจีนด้วยวัตถุประสงค์ที่มีเหตุผล ตลอดจนพยายามสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์จีน – ญี่ปุ่นที่ดีและมั่นคง

 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล  

http://www.mod.gov.cn/topnews/2021-04/29/content_4884261.htm

https://www.sohu.com/a/464005530_115479