bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑ พ.ค.๖๓ ท่าทีและความคาดหวังของจีนต่อการขยายบทบาทกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) ที่ประกอบด้วย บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa) จากการเป็นกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีและความคาดหวังของจีนต่อการขยายบทบาทกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) ที่ประกอบด้วย บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa) จากการเป็นกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนองค์การต่างๆ ของสหประชาชาติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ร่วมการประชุมวิสามัญระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศบริกส์ว่าด้วยการรับมือกับโควิด-๑๙  ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ โดยกล่าวเน้นว่า
     ๑.๑ การระบาดของโควิด-๑๙ เป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงแก่สุขภาพอนามัยของประชาชนประเทศต่างๆ รวมทั้งกระทบต่อการไปมาหาสู่กันและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง แต่การระบาดของโควิด-๑๙ จะไม่เปลี่ยนแปลงประเด็นของยุคสมัยแห่งสันติภาพและการพัฒนา ตลอดจนไม่อาจจะยุติกระบวนการแบบหลายขั้วอำนาจและโลกาภิวัตน์ อีกทั้งจะไม่สามารถขัดขวางจังหวะการก้าวเดินที่มั่นคง ในการแสวงหาอารยธรรมและความก้าวหน้าของมนุษย์
     ๑.๒ สมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรมีความร่วมมือกันและขยายบทบาทของตน เพื่อสนับสนุนองค์การต่างๆ ของสหประชาชาติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยเฉพาะองค์การอนามัยโลกที่เป็นแกนนำในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทั้งนี้ การสนับสนุนองค์การอนามัยโลกจะทำให้สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากขึ้น

๒. ข้อสังเกต ท่าทีของจีนต่อกรณีที่ต้องจ่ายเงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลกเป็นประจำอย่างเต็มที่ตามระยะเวลาที่กำหนดนั้น จีนได้บริจาคเงินทุนเพิ่มเติมอีกสองครั้งต่อองค์การอนามัยโลก ซึ่งมียอดมูลค่า ๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้ในการลดภาวะหนี้สินของประเทศกำลังพัฒนาเป็นหลัก นอกจากนี้ จีนยังมีแผนที่จะบริจาคเงินทุนต่อโครงการรับมือกับกิจการสิทธิมนุษยชนโลกแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งพยายามช่วยลดภาวะหนี้สินของประเทศแอฟริกาตามกำลังความสามารถของจีน เพื่อช่วยให้ประเทศเหล่านั้นเพิ่มขีดความสามารถด้านการรับมือกับโควิด-๑๙ โดยการเร่งปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขโลก และการสร้างประชาคมร่วมด้านสุขอนามัยของมวลมนุษย์

บทสรุป

 
จีนแสดงท่าทีในเชิงบวกต่อบทบาทความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศของสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) ที่จะเป็นกำลังสำคัญในกิจการระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์โลกปัจจุบันที่กำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ รวมทั้งท่าทีของจีนต่อการสนับสนุนรัสเซียในการเป็นประธานการประชุมและข้อเสนอความคิดริเริ่มในการกำหนดยุทธศาสตร์การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศบริกส์ ๒๐๒๕ (initiative to formulate a Strategy for BRICS Economic Partnership 2025) ซึ่งในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับการปกป้องลัทธิพหุภาคีในการต่อสู้กับโควิด-๑๙ และการส่งเสริมความร่วมมือของ BRICS ในการแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อผลักดันการทำงานร่วมกันในการวิจัยยาและวัคซีนที่จะมีส่วนทำให้เกิดความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนทั่วโลก และลดผลกระทบจากการระบาดของโรค

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
 
ข้อมูลจากเว็บไซต์