bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๗ เม.ย.๖๔ กล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในการประชุมสุดยอดผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศ (领导人气候峰会) เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๖๔ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๗ เม.ย.๖๔ กล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในการประชุมสุดยอดผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศ (领导人气候峰会) เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๖๔  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-๑๙ ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศแย่ลง เมื่อเผชิญกับความยากลำบากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งประชาคมระหว่างประเทศจะต้องดำเนินการโดยมีความรับผิดชอบอย่างกล้าหาญและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนของชีวิตมนุษย์และธรรมชาติ กล่าวคือ
     ๑.๑ ยืนยันการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ““ ทุกสิ่งมีชีวิตที่เติบโตอย่างสอดคล้องกันและได้รับประโยชน์จากการหล่อเลี้ยงของธรรมชาติ” (“万物各得其和以生,各得其养以成。”) ธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ อันเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการอยู่รอดและการพัฒนาของมนุษย์  
     ๑.๒ ยืนยันการพัฒนาสีเขียว  
     ๑.๓ ยืนยันการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ภูเขาแม่น้ำป่าไม้ทุ่งหญ้าทะเลสาบหญ้าและทรายเป็นระบบนิเวศที่แบ่งแยกไม่ได้  
     ๑.๔ ยึดมั่นกับผู้คนเป็นสำคัญ สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในทุกประเทศ  
     ๑.๕ ยึดมั่นในลัทธิพหุภาคี โดยต้องยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศความเป็นธรรมและความยุติธรรมเป็นหลัก ผลักดันและการดำเนินการที่มีประสิทธิผลในฐานะแนวทางปฏิบัติปกป้องระบบระหว่างประเทศโดยมีสหประชาชาติเป็นแกนหลักปฏิบัติตามเป้าหมายและหลักการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงและข้อตกลงปารีสและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามวาระปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
     ๑.๖ ยึดหลักความรับผิดชอบร่วมกัน แต่แตกต่างกัน หลักการของความรับผิดชอบร่วมกัน แต่แตกต่างกันเป็นรากฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลสภาพภูมิอากาศโลก
 
๒. ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า ต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้ถึงความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นความคาดหวังของผู้คนที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่ดีและความรับผิดชอบต่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต รวมทั้งสำรวจการทำงานร่วมกันในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจการสร้างงาน ตลอดจนการขจัดความยากจนในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสีเขียว โดยมุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นธรรมทางสังคมและความยุติธรรม อีกทั้งเพิ่มความรู้สึกที่ได้รับความสุขและความมั่นคงของประชาชนในทุกประเทศ
 
บทสรุป

ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ได้กล่าวเน้นย้ำในความตอนหนึ่งว่า จีนยินดีต้อนรับการกลับมาของสหรัฐฯ สู่กระบวนการกำกับดูแลสภาพภูมิอากาศแบบพหุภาคี จีนและสหรัฐฯ เพิ่งออก "แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศ" (“应对气候危机联合声明”) โดยจีนมุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั่วโลก
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล  

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

http://www.chinanews.com/gn/2021/04-23/9461654.shtml 

http://www.chinaembassy.or.th/chn/zgyw/t1870844.htm 

https://mp.weixin.qq.com/s/Y7OcrhvwY_-qG43Rb39PVw