bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๔ พ.ค.๖๔ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนในปี ๒๐๒๑ จะเติบโตขึ้น ๘.๑%

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๔ พ.ค.๖๔ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (亚洲开发银行 / Asian Development Bank : ADB) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) จะเติบโตขึ้น ๘.๑%   ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียออกรายงานเกี่ยวกับ “แนวโน้มการพัฒนาของเอเชีย” (“亚洲发展展望”) ประจำปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๔ โดยระบุว่า ถึงแม้ว่าโควิด-๑๙ ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะฟื้นตัวในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) คาดการณ์ว่า อัตราเติบโตจะมีถึง ๗.๓%  ส่วนเศรษฐกิจจีนจะเติบโตขึ้น ๘.๑%  นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังคาดการณ์ด้วยว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและภูมิภาคเอเชียใต้จะสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ มีอัตราเติบโตเป็น ๗.๔% และ ๙.๕% ตามลำดับ
 
๒. รายงานดังกล่าวเชื่อว่า ความคืบหน้าในการกระจายวัคซีน การฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจโลก การฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการใช้นโยบายมหภาคเชิงสนับสนุนจะเป็นแรงผลักดันหลักในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค รายงานระบุว่าเศรษฐกิจของจีนจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและคาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะสูงถึง ๘.๑% ในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ซึ่งสูงกว่ารายงานคาดการณ์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ๐.๔ % จากการวิเคราะห์ของรายงานในด้านอุปสงค์ การปรับปรุงของตลาดงาน การฟื้นตัวของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการฟื้นตัวของการบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสามประการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดผู้บริโภคของจีน ทั้งนี้ จากมุมมองของด้านอุปทาน การส่งเสริมการฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ของจีนจะช่วยเพิ่มช่องว่างสำหรับการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด เช่น โรงแรม ความบันเทิงและการท่องเที่ยวจะค่อยๆ ฟื้นตัวโดยรวม
 
บทสรุป

รายงานดังกล่าวเชื่อว่า การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นเส้นทางหลักในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค และบรรดาประเทศเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ควรดำเนินการในด้านการคลัง การออกกฎหมายและการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (以实现可持续发展目标) ซึ่งเป็นบทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ที่เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคีในการมุ่งเน้นการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยก่อตั้งขึ้นในปี ๑๙๖๖ (พ.ศ.๒๕๐๙) และมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงมะนิลา เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล  

http://www.xinhuanet.com/fortune/2021-04/28/c_1127385950.htm

https://www.somo.nl/hrgm/types-grievance-mechanisms/regional-mechanisms-multilateral-development-banks/asian-development-banks-accountability-mechanism/