bg-head-3

ข่าวสาร

ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ จัดงานเลี้ยงส่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย

     วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำโดย ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นายไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ จัดงานเลี้ยงส่ง Mr.Ning Fukui เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยพร้อมมาดาม ในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งครบตามวาระ ณ ห้องอาหารญุี่ปุ่น โรงแรมปริ้นเซส หลานหลวง