bg-head-3

ข่าวสาร

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษารุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 (ต่อเนื่อง)

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๗/๒๕๖๑
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน
มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ต่อเนื่อง)

     คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประชุมและมีมติคัดเลือกข้าราชการที่สมควรได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ ๑๔ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศให้ทราบ ดังนี้
     ทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ ทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

กองบัญชาการกองทัพไทย

1.

น.ต.หญิง อาภากร พงศ์สุชาติ ร.น.

ประจำแผนกนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหาร

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2.

ร.อ.หญิง พิมลา คล้ายวันเพ็ญ

ประจำสายตรวจที่ 1

กองทัพอากาศ

3.

ร.อ. ยิ่งภัทร์ สุวรรณวงษ์

นายทหารกองข่าว แผนก 5 กองข่าวกรองยุทธศาสตร์ สำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ

4.

จ.ท.หญิง ศิริลักษณ์ จันททร์ชมภู

จนท.ภษ.ผ1 กบศ.สสนข.ขว.ทอ.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5.

ร.ต.ท.ฉัตรชัย เจริญพิทยารักษ์

รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม บช.ตำรวจท่องเที่ยว

6.

ร.ต.อ.หญิง วณิชยา ไชยปรุง

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ1 บก.อก.บชก.

7.

ร.ต.ท.หญิง ปริญญา สร้างหลัก

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด

8.

ร.ต.ท.เฉลิม จ้อยร่อย

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร

9.

ร.ต.ท.ณัฐวุฒิ ธนจินดา

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง

10.

ส.ต.ต.หญิง ณัฐฐา บุตรจันทร์

ผบ.หมู่ ฝ่ายประชุมและพิธีการ

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

11.

นางสาว พรนับพัน เมฆหมอก

 

12.

นาย พรอำไพ พืชมงคล

 

13.

นาย สัญญ์ภูมิ เศรษฐิเมธิน

 

14.

นาย พสธร พันธ์เกษม