bg-head-3

ข่าวสาร

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษารุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 (ใหม่)

     คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประชุมและมีมติคัดเลือกข้าราชการที่สมควรได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2562 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศให้ทราบ ดังนี้
     ทุนการศึกษาใหม่ประจำปี 2561 จำนวน 66 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1

ร้อยตรีหญิง เพชรประพาฬ บุญรักษ์

ประจำสายตรวจที่ 2 กองตรวจสอบภายในที่ 2 สำนักตรวจสอบภายในกลาโหม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2

พันตำรวจโท วิวัฒนชัย  คลื่นแก้ว

อาจารย์ (สบ 2) ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล

3

ร้อยตำรวจเอกหญิง สินีนาฎ  เชิดชูตระกูลทอง

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

4

ร้อยตำรวจเอก ไพรัช  จุลทะหว้า

รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจเมืองชัยภูมิ

5

ร้อยตำรวจเอกหญิง ณัฐธิดา  ชมชายผล

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรคูคต

6

ร้อยตำรวจเอก มารุต  อินต๊ะลือ

รองสารวัตรสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 5

7

ร้อยตำรวจเอกหญิง เยาวลักษณ์  พะณะงาม

รองสารวัตร(สอบสวน) ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร

8

ร้อยตำรวจเอก กฤษฎิ์  ศรีหาบุญทัน

ผู้บังคับหมวด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23

9

ร้อยตำรวจเอกหญิง อลิสา  เอียดเอก

อาจารย์ สบ.1 กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์

10

ร้อยตำรวจโทหญิง ประภาภรณ์  วิชานนท์

รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล

11

ร้อยตำรวจโท กษิดิส  สันติปรีชาวัฒน์

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบางโพงพาง

12

ร้อยตำรวจโท พงศ์พันธุ์  จินโรจน์

รองสารวัตรสอบสวน

13

ร้อยตำรวจโทหญิง อารีลักษณ์  งันเกาะ

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยบัญชาการนครบาล 8

14

ร้อยตำรวจโท บุรินทร์  ศรีสุรางค์

พนักงานสอบสวน

15

ร้อยตำรวจโทหญิง ธีรนุช  พรหมอยู่

รองสารวัตรสอบสวน

16

ร้อยตำรวจโท ธนพงษ์  พลายเพชร

รองสารวัตร (สอบสวน)

17

ร้อยตำรวจโทหญิง สุชานันท์  อันสุขสันต์

รองสารวัตรฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2

18

ร้อยตำรวจโทหญิง ญาณภร  จินดาหลวง

รองสารวัตรฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ

19

ร้อยตำรวจโทหญิง กนกอร  อาแซ

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

20

ร้อยตำรวจโทหญิง ชนิษฐ์สดา  ลัยวิรัตน์

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบินตำรวจ

21

ร้อยตำรวจโทหญิง วิรัลพัชร  มาพวง

รองสารวัตร

22

ร้อยตำรวจโทหญิง ภัสราภรณ์  มานะดี

รองสารวัตร  ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี

23

ร้อยตำรวจโทหญิง เศาวรัตน์  ปุริสาย

รองสารวัตร

24

ร้อยตำรวจโท ทินรัตน์  หลานจินา

รองสารวัตร (สอบสวน)

25

ร้อยตำรวจโท ธรรศ  เชาว์มานะเดช

รองสารวัตร ป้องกันปราบปราม

26

ร้อยตำรวจโทหญิง น้ำเพชร  ธาราปิยะโชติ

รองสารวัตร (สอบสวน)

27

ร้อยตำรวจโทหญิง กนกวรรณ  วัดวิลัย

รองสารวัตร (สอบสวน)

28

ร้อยตำรวจโทหญิง ศิวลักษณ์  ไล้เลิศ

รองสารวัตร (สอบสวน)

29

สิบตำรวจตรี โสวรรณ  กีรติชรินพาณชย์

ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

30

ร้อยตำรวจโทหญิง ศจี  สระทองโน

รอง สว.ส.ทท.5กต.2 บก ทท.1.บช.ทท

31

ร้อยตำรวจโทหญิง ศรีสุดา  พลายแก้ว

รองสารวัตร

32

จ่าสิบตำรวจ ณฤทธิ์  สนธิ

ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2

33

จ่าสิบตรีหญิง ธัญกมล  นุ่นเกลี้ยง

ผู้บังคับหมู่

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

34

ร้อยตำรวจเอก ณัฎฐริชต์  โหรสกุล

พนักงานสอบสวน

35

สิบตำรวจโทหญิง กรณัฐ  เจี่ยงเพ็ชร

ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา

ศาลยุติธรรม

36

นาย ฉัตรพงษ์  นิยมญาติ

เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

37

นางสาว สุวนิสา  กล่อมเกลี้ยง

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

38

นางสาว นฤมล  จันทาทอง

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

สำนักเลขาธิการวุฒิสภา

39

นาย จักรกริช  ฟิสันเทียะ

นิติกรปฏิบัติการ

40

นางสาว สิริธร  ศรีหะทัย

เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน

กระทรวงคมนาคม

41

นางสาว นารีรัตน์   สัณฐิติการย์

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย

กรมการท่องเที่ยว

42

นางสาว อารีรัตน์  พรษากลาง

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

กระทรวงพาณิชย์

43

นาย นนทพจน์  อิสสริยะกุล

นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

44

นางสาว จูงจิตต์  เกิดแก่น

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

45

นางสาว ภยุตา  ไตรสิทธิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

46

นางสาว ยุวดี  สมคะเน

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

47

นางสาว ธัญนันท์  กันทะวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1

48

นางสาว วิลาสิณี  ชูช่วง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

 

49

นางสาว มัติกา  ชนะมนตรี

นักกิจกรรมบำบัด สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา

50

นาย ปุณพจน์  พละเดช

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

51

นางสาว ปนัดดา  อุดมธัญลักษณ์

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

52

นางสาว นิสกา  ม่วงพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

53

นาย ชยวัฒน์  ภูชะโร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดสตูล

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

54

นางสาว ชนกนันท์  จินดาประชา

นักวิทยาศาสตร์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

55

นาย ศรทอง  เสถียรทิพวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมศุลกากร

 

 

กรมศุลกากร

56

นางสาว มัธการต์  ปาลี

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ศูนย์ประมวลข้อมูลข่าวทางศุลกากร (ศปข.)

57

นางสาว ภัทรัตน์  เลขาภิสิทธิ์

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

58

นางสาว สุภาสดี  หุลเวช

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

59

นางสาว ปณิดา  ถกลวิโรจน์

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

60

นางสาว สมสมร  บุญทอง

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 8

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

61

นางสาว ผุสดี  ลิ่วเรืองสุวรรณ

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

สภากาชาดไทย

62

นางสาว ชิดพรรษา  ตั้นสกุล

พยาบาล

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

63

นางสาว วสิษฐา  รอดช้างเผือก

 

64

นางสาว ธนภรณ์  จีระพันธุ

 

65

นางสาว สุธีรา  อุตมะ

 

66

นางสาว มณฑิรา สุบงกฎ

 

 

สำรองจำนวน 10 คน ดังนี้

หน่วยงาน

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1

ร้อยตำรวจโทหญิง มานิตา  ทิพย์จันทร์

รองสารวัตร ฝ่ายยานพาหนะอาคาร และสถานที่ กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

2

สิบตำรวจโท เอกราช  ใหญ่วงศ์

ผบ.หมู่ ส.ทท.4 บก2. บก.ทท2

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3

สิบตำรวจตรีหญิง ดรุณี  หวังอัครางกูร

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการกองบินตำรวจ

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

4

นายศิลาวัฒน์  โนแก้ว

ครูชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

กระทรวงศึกษาธิการ

5

นางสาวอำไพ  โคตรสมบัติ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6

จ่าสิบตรีหญิง จุฑารัตน์  บุญมั่ง

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7

สิบตำรวจตรี ษมาวีร์  วิรัชฐานันท์

ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

8

สิบตำรวจโทหญิง วราภรณ์  เพ็ชรอยู่

ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

9

สิบตำรวจโทหญิง ชรัญดา  หน่อแก้ว

ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

10

นางสาวอัญชิสา  อุตมะ

 

 

ลำดับต่อไปหลังจากทราบผลการประกาศผลแล้ว ดำเนินการตามลิงค์ กดที่นี่