bg-head-3

协会新闻

นายกสมาคมฯ นำคณะเข้าร่วมงาน Chinese New Year

     วานนี้ (วันที่ 25 มกราคม 2560) เวลา 18.30 น. ดร.โภคิน  พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน Chinese New Year ซึงจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ ห้องบอลลูม โรงแรมแชงกรี-ลา สาธร