bg-head-3

ข่าวสาร

ประกาศเรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย UIBE ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศเรื่องทุนการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย UIBE

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. อายุ 25 ปี ขึ้นไป

2. เป็นข้าราชการระดับผู้อำนวยการขึ้นไป ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใหญ่ หรืออาจารย์ของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี

 

การรับสมัครทุนระดับปริญญาโท UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS (UIBE)

หลักสูตร 1 ปี มี 2 หลักสูตร ดังนี้

MASTER OF INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION (MIEC)

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (MIEC)

เนื้อหาหลักสูตรทฤษฎีธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งนโยบาย กฎหมาย แนวโน้มการพัฒนาของเศรษฐกิจ 

หน่วยกิจวิชาบังคับ24หน่วยกิจ

วิชาเลือก 6หน่วยกิจ

Reserach 4    หน่วยกิจรวม 34หน่วยกิจ

ระยะเวลาในการเรียนช่วงที่ 1กันยายน – ธันวาคม (รวม 14 สัปดาห์)

ช่วงที่ 2กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม (รวม 14 สัปดาห์)

ช่วงที่ 3มิถุนายน 

ภาษาในการเรียนภาษาอังกฤษ

.....................................................................

 

การจัดการธุรกิจในประเทศที่กำลังพัฒนา (IEMBA)

เนื้อหาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ในการจัดการทางธุรกิจระหว่างประเทศ

หน่วยกิจวิชาบังคับ21หน่วยกิจ

วิชาเลือก 9หน่วยกิจ

ฝึกงาน 4    หน่วยกิจรวม 34หน่วยกิจ

ระยะเวลาในการเรียนช่วงที่ 1กันยายน – ธันวาคม (รวม 14 สัปดาห์)

ช่วงที่ 2กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม (รวม 14 สัปดาห์)

ช่วงที่ 3มิถุนายน –กรกฎาคม (รวม 6 สัปดาห์) 

ภาษาในการเรียนภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตร 2 ปี

ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ (AMIF)

เนื้อหาหลักสูตร : ทฤษฎีความร่วมมือทางด้านการเงินระหว่างประเทศ และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจเกี่ยวข้อกับ “Belt and Road” และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เข้าใจลึกซื้ง ทางด้าน การเงิน กฎหมาย การเมือง วัฒนธรรม ของประเทศจีนมากยิ่งขึ้น  

หน่วยกิจวิชาบังคับ20หน่วยกิจ

วิชาเลือก10หน่วยกิจ

Reserach 4    หน่วยกิจรวม 34หน่วยกิจ

ระยะเวลาในการเรียนปีที่ 1 เรียนหลักสูตรตามมหาวิทยาลัยกำหนด

ช่วงที่ 1กันยายน – ธันวาคม (รวม 14 สัปดาห์)

ช่วงที่ 2กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม (รวม 14 สัปดาห์)

ปีที่ 2 ทำ Thesis (ประเทศไทย หรือ ประเทศจีน (ไม่บังคับ))

ระยะเวลาทำ Thesis  1   ปี (ทางมหาลัยจะส่งหนังสือแจ้งการสอบ Thesis ต่อไป) 

ภาษาในการเรียนภาษาอังกฤษ

.....................................................................

 

ระยะเวลาการรับสมัคร 1 มกราคม – 5 เมษายน ของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จะต้องสำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า)หรือผู้บริหารระดับกลาง/ระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้างาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือ TOEFL (IBT) 86 หรือสูงกว่า / มีใบรับรองภาษาอังกฤษ (ใบรับรองของรัฐบาล)
 • ผู้สมัครต้องมีสุขภาพดีและต้องไม่มีโรคใดๆ หรือที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้
 • โรคต้องห้ามตามกฎหมาย
 • โรคเรื้อรังอื่นๆ ที่รุนแรง เช่น ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ,โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเบาหวาน, โรคทางจิตวิทยาหรือโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้
 • อยู่ในช่วงเข้าพักฟื้นระหว่างผ่าตัด
 • พิการทางร่างกาย
 • การตั้งครรภ์
 • ผู้สมัครจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำคู่สมรสหรือญาติๆ และเพื่อนเดินทางไปด้วยในระหว่างศึกษาในประเทศจีน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร(ตามเอกสารแนบ)
 • สำเนาใบรับรองการศึกษาที่สูงที่สุด 1 ฉบับ
 • สำเนาบรรยายแผนการเรียนไม่มากกว่า 1500 คำ
 • สำเนาประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ
 • สำเนาหนังสือรับรองจากทางอาจารย์ หรือรัฐบาลรับรองแบบเป็นทางการ 2 ฉบับ
 • สำเนาพาสปอร์ต สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน 1 ฉบับ(พ่อ, แม่, ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่สามารถรับผิดชอบค่าใช่จ่าย กรณีผู้รับทุนทำผิดเงื่อนไขทุนการศึกษา ตามข้อกำหนดของมหาลัย)
 • สำเนาพาสปอร์ต หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • ภาพถ่ายหน้าตรงฉากหลังสีขาว 2 ใบ
 • สำเนาผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือ TOEFL (IBT) 86 หรือสูงกว่า

 

หมายเหตุ      

 • เอกสารประกอบการสมัครสามารถใช้ได้ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน 
 • เอกสารประกอบการสมัครผู้สมัครจะไม่ได้รับคืนไม่ว่าได้รับการคัดเลือกหรือไม่
 • เอกสารการสมัครตัวจริงให้ผู้สมัครเก็บไว้ที่ตนเอง (กรณีได้รับการคัดเลือกทางผู้สมัครต้องส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดให้กับทางมหาวิทยาลัย
 • ใบสมัครส่งเข้าอีเมล์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 02-585-5884

 

&nbsp Download ใบสมัคร &nbsp