bg-head-3

ข่าวสาร

ประกาศการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ข้าราชการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ ๓/๒๕๖๐

เรื่อง การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ข้าราชการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


        ตามที่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน มีมติให้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ข้าราชการตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะนัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารธรรมนิติ ชั้น ๓ ห้องประชุมประดิษฐ์เปรมโยธิน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 

หากผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์มีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อกับสำนักเลขาธิการสมาคมฯ ได้โทร ๐-๒๕๘๕-๕๘๘๔ ได้ในช่วงเวลาทำการ

 

แจ้งการรับทราบการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา

 

เอกสารประกาศและรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการผู้ได้รับทุน

 

 

 

 

 

แผนที่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน