bg-head-3

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดที่ 1ภาพพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดที่ 2 ฯพณฯ รองประธานาธิบดี สีจิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00 น.


01         02

03         04

05         06

07         08

09         10

ภาพพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดที่ 3 คณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมินเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

ภาพพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดที่ 4 เสด็จเข้าร่วมงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 1 และทรงพระอักษร ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555