bg-head-3

เกี่ยวกับสมาคม

สำนักเลขาธิการ

นาย ไพศาล พืชมงคล

เลขาธิการ

ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล

รองเลขาธิการ (ภาคเหนือ)

นาย นรนิติ นันทะเลขา

รองเลขาธิการ (ภาคใต้)

ผศ.ดร.ภูธดา คุนผลิน

รองเลขาธิการ

 

 

นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์

รองเลขาธิการ

 

 

นายดุลยทัศน์ พืชมงคล

รองเลขาธิการ

 

นายวรพัทธ์ วิชชาวุธ

รองเลขาธิการ

 

นายระวีวัฒน์ มาศฉมาดล

รองเลขาธิการ

 

 

นายสิงหราช จิรเมธสกุล

รองเลขาธิการ

ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

 

นางสาวดารารัตต์ พืชมงคล

ผู้ช่วยเลขาธิการ