bg-head-3

เกี่ยวกับสมาคม

คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ

นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต

ประธานกรรมการบริหาร

ดร.ประยูร พลพิพัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร
นายไมตรี เต็มศิริพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร
นายสรสินธุ ไตรจักรภพ รองประธานกรรมการบริหาร
นายประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร
นายชวน ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร
นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ รองประธานกรรมการบริหาร
นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการบริหาร
ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร รองประธานกรรมการบริหาร
นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง รองประธานกรรมการบริหาร
นายพิษณุ เหรียญมหาสาร รองประธานกรรมการบริหาร
นายภักดี ธนะปุระ รองประธานกรรมการบริหาร
นายวิชัย ทองแตง รองประธานกรรมการบริหาร
นายเจริญ รุจิราโสภณ รองประธานกรรมการบริหาร
รศ.ดร.ลลิตา ฤกษ์สำราญ รองประธานกรรมการบริหาร
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหาร
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ กรรมการบริหาร
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการลงทุน กรรมการบริหาร
ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการบริหาร
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการบริหาร
นายไพศาล พืชมงคล กรรมการบริหาร
นางเบญจวรรณ รัตนประยูร กรรมการบริหาร
ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ กรรมการบริหาร
ดร.เสถียร รุจิรวนิช กรรมการบริหาร
ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการบริหาร
ดร.สำเริง วิระชะนัง กรรมการบริหาร
นายวิจิตร วัชรินทร์ กรรมการบริหาร
นายเกรียงเดช เชวงทรัพย์ กรรมการบริหาร
นายสิทธิชัย นวลมณี กรรมการบริหาร
นายเสถียร ทันต์เจริญกิจ กรรมการบริหาร
นางสาวดารารัตต์ พืชมงคล กรรมการบริหาร
นายธนิต ปกป้อง กรรมการบริหาร
นายพิธาร พืชมงคล กรรมการบริหาร
นางนิตยา ชูมี กรรมการบริหาร
นายดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการบริหาร
นายปรัชญา ตติยารัตน์ กรรมการบริหาร
นายธนา ธนสารโสภิณ กรรมการบริหาร
นายธนชาต หรูวรรธนะ กรรมการบริหาร
ดร.กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล กรรมการบริหาร
ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฎิภาณ์ กรรมการบริหาร
ดร.เฟื่องฟ้า อัมพรสถิร กรรมการบริหาร
ดร.ณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก กรรมการบริหาร
นางพิมพ์ณัฐชยา บุณยมาลิก กรรมการบริหาร
นายเลิศสุวัฒน์ จิระประกอบชัย กรรมการบริหาร
นายชายวิชญ์ วิทย์ภิรมย์ กรรมการบริหาร
นายวรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์ กรรมการบริหาร
นายรัฐนิติ์ พัฒนกุล กรรมการบริหาร
ดร.ภูวนิดา คุนผลิน กรรมการบริหาร
ดร.นฤชา ศิริวัฒน์ กรรมการบริหาร
นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ กรรมการบริหาร
นางสาวอรทัย ฮงประยูร กรรมการบริหาร
นายสุวิทย์ พรสุวรรณ กรรมการบริหาร
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการบริหาร
นายสุภสิทธิ์ รักกสิกร กรรมการบริหาร
ดร.กุลภัทร พิสิษฐ์กุล กรรมการบริหาร
นายเกรียงไกร มโนบูรชัยเลิศ กรรมการบริหาร
นายเจนวิทย์ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการบริหาร
นายชัยวริษน์ ธนถาวรกิตติ์ กรรมการบริหาร
นายชาติชาย สุวิทย์ศักดานนท์ กรรมการบริหาร
นายณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ์ กรรมการบริหาร
นางสาวดารีณัฎฐ์ ภักดีพาณิชพงศ์ กรรมการบริหาร
นายธนพล รวยสว่างบุญ กรรมการบริหาร
นางสาวนภัทร ศิริโสภณ กรรมการบริหาร
นางสาวประภัสสร ไตรจักรภพ กรรมการบริหาร
นายพีรภัทร ฉันทะกุล กรรมการบริหาร
นายพีรสิฐ จิระเสวีจินดา กรรมการบริหาร
นาย ภูผา เตชะณรงค์ กรรมการบริหาร
นายวุฒิพล ถาวรธวัช กรรมการบริหาร
นางสาวศันสนีย์ ปราชญ์สุชนัย กรรมการบริหาร
นายสุเมธ ธาราหิรัญโชติ กรรมการบริหาร
ดร.อลิษา กุญชรยาคง กรรมการบริหาร
นายวรพัทธ์ วิชชาวุธ กรรมการบริหาร
นายกิตติพงษ์ ธนาเสริมสวย กรรมการบริหารและเลขานุการ
นางจินดารัตน์ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการบริหารและรองเลขานุการ
นายสิงหราช จิรเมธสกุล กรรมการบริหารและรองเลขานุการ
นางสาวรมิดา จูพัฒนากุล กรรมการบริหารและรองเลขานุการ
นายธวัชชัย บุตรถิระชัย กรรมการบริหารและรองเลขานุการ
นางสาวชญานุตม์ มิ่งขวัญ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขานุการ
นายไวยวิชญ์ มานะมนตรีกุล กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกรวรรณ แสงวงศ์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขานุการ