bg-head-3

บทความ

จีนศึกษาฉบับพิเศษ​ วันพุธที่​ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สรุปข้อเสนอในการจัดทำแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) ของจีนและเป้าหมายของจีนในระยะยาว (ปี พ.ศ.๒๕๗๘)

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๕ พ.ย.๖๓ การกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๑๕ ว่าด้วยทั้งพรรคและประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศรวมตัวกันและมุ่ง

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๒๕ พ.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๑๕ ว่าด้วยทั้งพรรคและประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศรวมตัวกันและมุ่งมั่นเพื่อให้เกิด "แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔" และเป้าหมายระยะยาวปี ๒๐๓๕ หรือ พ.ศ.๒๕๗๘ (全党全国各族人民团结起来,为实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标而奋斗) ซึ่งเป็นตอนจบ กล่าวคือ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๔ พ.ย.๖๓ การกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๑๔ ว่าด้วยการเร่งปรับปรุงการป้องกันประเทศและการทหารให้ทันสมัย รวมทั

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒๔ พ.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๑๔ ว่าด้วยการเร่งปรับปรุงการป้องกันประเทศและการทหารให้ทันสมัย รวมทั้งการตระหนักถึงเอกภาพของประเทศที่มั่งคั่งและกองทัพที่เข้มแข็ง (加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统) กล่าวคือ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๓ พ.ย.๖๓ การกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๑๓ ว่าด้วยการประสานการพัฒนากับความมั่นคงและการสร้างประเทศจีนที่มั่น

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๓ พ.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๑๓ ว่าด้วยการประสานการพัฒนากับความมั่นคงและการสร้างประเทศจีนที่มั่นคงในระดับที่สูงขึ้น (统筹发展和安全,建设更高水平的平安中国) กล่าวคือ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พ.ย.๖๓ การกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๑๒ ว่าด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับการสร้างสังคม

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พ.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๑๒ ว่าด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับการสร้างสังคม (改善人民生活品质,提高社会建设水平) กล่าวคือ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๑ พ.ย.๖๓ การกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๑๑ ว่าด้วยการดำเนินการระดับสูงเปิดสู่โลกภายนอกและเปิดโอกาสใหม่สำหรับ

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๒๑ พ.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๑๑ ว่าด้วยการดำเนินการระดับสูงเปิดสู่โลกภายนอกและเปิดโอกาสใหม่สำหรับความร่วมมือแบบ win-win (实行高水平对外开放,开拓合作共赢新局面) กล่าวคือ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๐ พ.ย.๖๓ การกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๑๐ ว่าด้วยส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกล

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒๐ พ.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๑๐ ว่าด้วยส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของมนุษย์และธรรมชาติ (推动绿色发展,促进人与自然和谐共生) กล่าวคือ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ย.๖๓ การกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๙ ว่าด้วยพัฒนากิจการทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่มั่งคั่

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๙ ว่าด้วยพัฒนากิจการทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่มั่งคั่งและเพิ่มพลังทางวัฒนธรรมของประเทศ (繁荣发展文化事业和文化产业,提高国家文化软实力) กล่าวคือ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๘ พ.ย.๖๓ การกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๘ ว่าด้วยการปรับรูปแบบที่ดินและพื้นที่ให้เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาภูมิภ

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๑๘ พ.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๘ ว่าด้วยการปรับรูปแบบที่ดินและพื้นที่ให้เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคที่ประสานกันและการขยายตัวของเมืองใหม่ (优化国土空间布局,推进区域协调发展和新型城镇化) กล่าวคือ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ การกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๗ ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมและชนบทรวมท

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๑๗ พ.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๗ ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมและชนบทรวมทั้งการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึง (优先发展农业农村,全面推进乡村振兴) กล่าวคือ