bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๖๓ รัฐบาลจีนจัดงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ ล้านหยวนสนับสนุนการสร้างครูในชนบท (中央财政共安排700亿元支持乡村教师队伍建设)

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลจีนจัดงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ ล้านหยวนสนับสนุนการสร้างครูในชนบท (中央财政共安排700亿元支持乡村教师队伍建设) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๕ ก.ย.๖๓ ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนของจีน และข้อคิดที่สำคัญจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในงานเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างการต่อสู้กับโรคโควิด-๑๙

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๑๕ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนของจีน และข้อคิดที่สำคัญจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในงานเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างการต่อสู้กับโรคโควิด-๑๙ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้    

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๔ ก.ย.๖๓ ความเคลื่อนไหวของจีน จากการหารือในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีน-รัสเซีย-อินเดีย และการบรรลุข้อตกลงร่วมระหว่างจีน-อินเดียในปัญหาชายแดน

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๑๔ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของจีน จากการหารือในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีน-รัสเซีย-อินเดีย และการบรรลุข้อตกลงร่วมระหว่างจีน-อินเดียในปัญหาชายแดน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ก.ย.๖๓ ทิศทางความเคลื่อนไหวของจีนในเวทีการประชุมทางไกลรัฐมนตรีต่างประเทศในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๓ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๘ ประเทศ ได้แก่ อาเซียน ๑๐ ประเท

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางความเคลื่อนไหวของจีนในเวทีการประชุมทางไกลรัฐมนตรีต่างประเทศในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๓ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๘ ประเทศ ได้แก่ อาเซียน ๑๐ ประเทศ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหรัฐฯ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๒ ก.ย.๖๓ ทิศทางความเคลื่อนไหวของจีนในเวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๓

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๑๒ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางความเคลื่อนไหวของจีนในเวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๑ ก.ย.๖๓ จีนได้จัดงานส่งเสริมการบริโภครูปแบบใหม่ขึ้นทั่วประเทศในระหว่างวันที่ ๙ ก.ย. - ๘ ต.ค.๖๓ ภายใต้ดุลยภาพใหม่แห่งการป้องกันและควบคุมโควิด-๑๙

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๑๑ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจีนได้จัดงานส่งเสริมการบริโภครูปแบบใหม่ขึ้นทั่วประเทศในระหว่างวันที่ ๙ ก.ย. - ๘ ต.ค.๖๓ ภายใต้ดุลยภาพใหม่แห่งการป้องกันและควบคุมโควิด-๑๙  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ก.ย.๖๓ ปัจจัย ๓ ประการที่ทำให้จีนประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับโรคระบาด

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย ๓ ประการที่ทำให้จีนประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับโรคระบาด ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๙ ก.ย.๖๓ การแสดงบทบาทของจีน ในการเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการค้าภาคบริการ

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๙ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงบทบาทของจีน ในการเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการค้าภาคบริการ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๘ ก.ย.๖๓ กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน เน้นย้ำถึงการยืนหยัดหนทางการพัฒนาอย่างสันติของจีน และมุ่งสร้างโลกที่มีความมั่นคงพร้อมทั้งเร่งสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๘ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน เน้นย้ำถึงการยืนหยัดหนทางการพัฒนาอย่างสันติของจีน และมุ่งสร้างโลกที่มีความมั่นคงพร้อมทั้งเร่งสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๗ ก.ย.๖๓ การจัดงานวันแห่งการรำลึกครบรอบ ๗๕ ปีแห่งชัยชนะของสงครามต่อต้านการรุกรานจากกองทัพญี่ปุ่นของประชาชนจีน และสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลก

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๗ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานวันแห่งการรำลึกครบรอบ ๗๕ ปีแห่งชัยชนะของสงครามต่อต้านการรุกรานจากกองทัพญี่ปุ่นของประชาชนจีน และสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลก ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้