bg-head-3

บทความ

การลงนามข้อตกลงการค้าระยะแรกกับสหรัฐฯ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๗ ม.ค.๖๓ ท่าทีความเคลื่อนไหวของจีนต่อการลงนามข้อตกลงการค้าระยะแรกกับสหรัฐฯ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๗ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีความเคลื่อนไหวของจีนต่อการลงนามข้อตกลงการค้าระยะแรกกับสหรัฐฯ 

การค้าที่มีคุณภาพของจีน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ม.ค.๖๓ ผลสำเร็จจากการที่รัฐบาลจีนได้ประกาศ "แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาการค้าที่มีคุณภาพ"

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลสำเร็จจากการที่รัฐบาลจีนได้ประกาศ "แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาการค้าที่มีคุณภาพ" 

ความปลอดภัยของผู้สูงอายุในจีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๕ ม.ค.๖๓ การประกาศระเบียบความปลอดภัยพื้นฐานด้านการบริการของหน่วยงานดูแลผู้สูงอายุในจีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๕ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศระเบียบความปลอดภัยพื้นฐานด้านการบริการของหน่วยงานดูแลผู้สูงอายุในจีน

จีนมุ่งผลักดันนวัตกรรม

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ กรณีที่จีนมุ่งผลักดันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานใหม่

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลกรณีที่จีนมุ่งผลักดันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานใหม่ 

การพัฒนาประเทศของรัฐบาลจีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๓ ม.ค.๖๓ การใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการป้องกันประเทศของรัฐบาลจีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๓ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการป้องกันประเทศของรัฐบาลจีน 

โครงการพัฒนาธัญญาหารของจีน

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ม.ค.๖๓ การดำเนินโครงการพัฒนาธัญญาหารของจีนที่มีคุณภาพสูง ทำให้จีนกำลังกลายเป็นประเทศสำคัญด้านการผลิตธัญญาหาร ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาธัญญาหารของจีนที่มีคุณภาพสูง ทำให้จีนกำลังกลายเป็นประเทศสำคัญด้านการผลิตธัญญาหาร 

จีนกับสันนิบาตชาติอาหรับ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ ความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับสันนิบาตชาติอาหรับ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับสันนิบาตชาติอาหรับ 

ปฏิรูปกองทัพจีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๐ ม.ค.๖๓ การปฏิรูปกองทัพจีนและการเตรียมการทางทหาร ภายใต้แนวคิดการเสริมสร้างกำลังทหารยุคใหม่

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๐ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพจีนและการเตรียมการทางทหาร ภายใต้แนวคิดการเสริมสร้างกำลังทหารยุคใหม่

  ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๙ ม.ค.๖๓ ท่าทีของจีนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๙ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

เศรษฐกิจไทย-จีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๘ ม.ค.๖๓ เส้นทางการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจไทย-จีน จากกรณีที่จีนส่งเสริมให้อำเภอเหมิ่งล่า (บ่อหาน) ในพื้นที่สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๘ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจไทย-จีน จากกรณีที่จีนส่งเสริมให้อำเภอเหมิ่งล่า (บ่อหาน) ในพื้นที่สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับประเทศ ๑ ใน ๖ แห่งของจีน