bg-head-3

เกี่ยวกับสมาคม

คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน

 

ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน

1. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ เป็น ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
2. พลเอก อุทัย ชินวัตร เป็น รองประธาน
3. พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม เป็น รองประธาน
4. นายไมตรี เต็มศิริพงศ์ เป็น รองประธาน
5. นายสรสินธุ ไตรจักรภพ เป็น รองประธาน
6. ศ.(พิเศษ) ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ เป็น รองประธาน
7. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็น รองประธาน
8. นางสุวิมล มหากิจศิริ เป็น รองประธาน
9. นายไพศาล พืชมงคล เป็น รองประธาน
10. นายสมพล รวยสว่างบุญ เป็น รองประธาน
11. นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ เป็น รองประธาน
12. พลเอก ยงยุทธ เมฆรัต เป็น กรรมการบริหาร
13. พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง เป็น กรรมการบริหาร
14. พลตำรวจโท สันติ เพ็ญสูตร เป็น กรรมการบริหาร
15. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็น กรรมการบริหาร
16. พลเรือตรี สรชัช บุญญนวฤทธิ์ เป็น กรรมการบริหาร
17. พันตรี รวิ รอดโพธิ์ทอง เป็น กรรมการบริหาร
18. นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ เป็น กรรมการบริหาร
19. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ เป็น กรรมการบริหาร
20. นายดุลยทัศน์ พืชมงคล เป็น กรรมการบริหาร
21. นางสาวกิตติยา อาภากุลอนุ เป็น กรรมการบริหาร
22. นางสาวอรวรรณ เถระสวัสดิ์ เป็น กรรมการบริหาร
23. นาย เฉิน เจิ้นคุน เป็น กรรมการบริหาร
24. นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ เป็น กรรมการบริหารและเลขานุการ
25. นายสรณัฏฐ์ สาระสมบัติ เป็น กรรมการบริหารและรองเลขานุการ
26. นาวาโท สุวัฒน์ ฮีสวัสดิ์ เป็น กรรมการบริหารและรองเลขานุการ
27. นาวาอากาศโท สิรวุฒิ ชื่นศิวา เป็น กรรมการบริหารและรองเลขานุการ
28. นายนัฐพล บุญสอน เป็น กรรมการบริหารและรองเลขานุการ
29. นายไวยวิชญ์ มานะมนตรีกุล เป็น กรรมการบริหารและรองเลขานุการ
30. นายรัตตพล พืชมงคล เป็น กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขานุการ