bg-head-3

เกี่ยวกับสมาคม

คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน

 

 

นายนิคม ไวยรัชพานิช

ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน

1. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ เป็น ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
2. พลเอก อุทัย ชินวัตร เป็น รองประธาน
3. ดร.ประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ เป็น รองประธาน
4. ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ เป็น รองประธาน
5. นายสรสินธุ ไตรจักรภพ เป็น รองประธาน
6. นางสุวิมล มหากิจศิริ เป็น รองประธาน
7. นายไพศาล พืชมงคล เป็น รองประธาน
8. ดร.ลลิตา ฤกษ์สำราญ เป็น รองประธาน
9. ดร.สัณห์จุฑา วิชชาวุธ เป็น รองประธาน
10. พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง เป็น กรรมการบริหาร
11. พลตำรวจเอก สันติ เพ็ญสูตร เป็น กรรมการบริหาร
12. พลโทหญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย์ เป็น กรรมการบริหาร
13. พันตรี รวิ รอดโพธิ์ทอง เป็น กรรมการบริหาร
14. นางพรทิพย์ อภิธนาคุณ เป็น กรรมการบริหาร
15. ดร.ภูวนิดา คุนผลิน เป็น กรรมการบริหาร
16. ดร.นฤชา ศิริวัฒน์ เป็น กรรมการบริหาร
17. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็น กรรมการบริหาร
18. นายสหัส เอกตระกูล เป็น กรรมการบริหาร
19. ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล เป็น กรรมการบริหาร
20. นายดุลยทัศน์ พืชมงคล เป็น กรรมการบริหาร
21. นายวรพัฒน์ วิชชาวุธ เป็น กรรมการบริหาร
22. นาวาอากาศเอก สิรวุฒิ ชื่นศิวา เป็น กรรมการบริหาร
23. นายนัฐพล บุญสอน เป็น กรรมการบริหาร
 24. นาวาโท สุวัฒน์ ฮีสวัสดิ์ เป็น กรรมการบริหาร
25.  นางสาวนฤณัฐ อินกงลาด เป็น กรรมการบริหาร
26.  นางสาวฌานิกา กาญจนพิศาล เป็น กรรมการบริหาร
27.  พันตำรวจตรีกิตติพงษ์ ศรีดาเดช เป็น กรรมการบริหาร
28.  ร้อยตำรวจเอกบดินทร เพ็ญสูตร เป็น กรรมการบริหาร
29.  นายสายสิทธิ์ ขุนศรี เป็น กรรมการบริหาร
30.  ผู้แทนสำนักงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีนประจำประเทศไทย  เป็น กรรมการบริหาร
31. นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ เป็น กรรมการบริหารและเลขานุการ
32. นายไวยวิชญ์ มานะมนตรีกุล เป็น กรรมการบริหารและรองเลขานุการ
33. นายรัตตพล พืชมงคล เป็น กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขานุการ