bg-head-3

เกี่ยวกับสมาคม

คณะกรรมการการลงทุนและพัฒนากิจการอสังหาริมทรัพย์

นายชวน ตั้งมติธรรม

ประธานคณะกรรมการ

นายเกษม วิศวพลานนท์ รองประธาน
นายดิลก มหาดำรงกุล รองประธาน
ดร.ประยูร พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการ
นายไมตรี เต็มศิริพงศ์ กรรมการ
นายสรสินธุ ไตรจักรภพ กรรมการ
นายยรรยง ปฐมศักดิ์ กรรมการ
นายธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ กรรมการ
ดร.สมัคร เจียมบุรเศรษฐ์ กรรมการ
นายสิทธิชัย นวลมณี กรรมการ
นางอุษา มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ
นายกิตติ ขอถาวรวงศ์ กรรมการ
นายณัติ วัฒน์แก้ว กรรมการ
นายพิธาร พืชมงคล กรรมการ
นางสาวกรวรรณ อริยะวงศ์ เลขานุการ