bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เม.ย.๖๓ การพัฒนาอินเตอร์เน็ตของจีนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการเปิดตัวเครือข่ายให้บริการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Blockchain ต่อสาธารณชนในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๓

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เม.ย.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอินเตอร์เน็ตของจีนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการเปิดตัวเครือข่ายให้บริการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Blockchain ต่อสาธารณชนในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ศูนย์สารสนเทศอินเตอร์เน็ตของจีน (China Internet Network Information Center: CNNIC) ได้ประกาศรายงานตัวเลขสถิติว่าด้วยการพัฒนาอินเตอร์เน็ตของจีน เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ พบว่าจีนมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า ๙๐๐ ล้านคน โดยแต่ละคนจะใช้เวลาในอินเตอร์เน็ตประมาณ ๓๐.๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ และในรายงานดังกล่าวระบุว่า
     ๑.๑ นับจนถึงเดือน มี.ค.๖๓ จีนมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ ๙๐๔ ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น ๗๕,๐๘๐,๐๐๐ คน เมื่อเทียบกับปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) และอัตราการใช้อินเทตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่คิดเป็น ๖๔.๕% คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าอินเตอร์เน็ตมีถึง ๘๙๗ ล้านคน คิดเป็น ๙๙.๓% ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั้งหมด
     ๑.๒ เมื่อพิจารณาจากอายุของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตพบว่า อัตราส่วนของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๒๙ ปี และอายุระหว่าง ๓๐ – ๓๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕% และ ๒๐.๘% และอัตราส่วนของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง ๔๐ – ๔๙ ปี อยู่ที่ ๑๗.๖% ส่วนคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปคิดเป็น ๑๖.๙%
     ๑.๓ สำหรับระดับการศึกษาพบว่า คนจีนที่ใช้อินเตอร์เน็ตที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป มีจำนวน ๑๙.๕% และเมื่อพิจารณาจากรายได้ คนที่มีรายได้ระหว่าง ๒,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ หยวน ใช้อินเตอร์เน็ต ๓๓.๔%  โดยผู้มีรายได้ ๕,๐๐๐ หยวนขึ้นไป ใช้อินเตอร์เน็ตคิดเป็น ๒๗.๖% ของคนใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมด ส่วนคนที่มีรายได้ไม่ถึง ๑,๐๐๐ หยวนหรือ ๔,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๒๐.๘% ของคนจีนที่ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมด

๒. ตัวเลขสถิติว่าด้วยการพัฒนาอินเตอร์เน็ตของจีนดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญและรองรับต่อการที่รัฐบาลจีนมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เมื่อเดือน ต.ค.๖๒ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ Blockchain และต้องการให้ประเทศจีนมีการวิจัยและพัฒนาเรื่องการนำ Blockchain มาใช้ประกอบธุรกิจทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเงิน, การศึกษา, การแพทย์และสุขภาพ และภาคการค้าขาย เป็นต้น โดยเมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๓ ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศเปิดตัวเครือข่ายให้บริการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Blockchain ต่อสาธารณชนในเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งออกสมุดปกขาวว่าด้วย BSN Introductory White Paper (Blockchain-based Service Network Introductory White Paper) ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่จีนได้พัฒนาและทำงานอย่างแข็งขันมาโดยตลอด โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติ ที่เริ่มทดลองจ่ายเบี้ยเลี้ยง/เงินเดือน ให้กับเจ้าหน้าที่ในบางพื้นที่ รวมถึงการใช้หยวนดิจิทัลในการซื้อสินค้า เป็นต้น  

บทสรุป

การที่จีนมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า ๙๐๐ ล้านคน โดยแต่ละคนจะใช้เวลาในอินเตอร์เน็ตประมาณ ๓๐.๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ ย่อมส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน รวมทั้งการเปิดตัวเครือข่าย Blockchain-based Services Network หรือ BSN เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๓ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐาน ที่จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชัน ที่ขับเคลื่อนบนเครือข่าย Blockchain ด้วยต้นทุนต่ำและปลอดภัย ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หลักในการเปิดตัวใช้งาน เพื่อให้ทันกับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และสำหรับโครงการภาคเศรษฐกิจดิจิทัลต่างๆ ที่จะมีตามมาในอนาคต อันจะทำให้จีนก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้นำในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ในขณะที่หลายฝ่ายต่างมองว่า จีนกำลังเร่งพัฒนา ๕ เทคโนโลยี ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI), เทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการพัฒนาบริการทางการเงิน (Financial Technology หรือ Fintech), Blochain, Smartphones และ 5G ซึ่งจะทำให้จีนกลายเป็นมหาอำนาจโลก

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

https://www.chinanews.com/cj/2020/04-28/9170122.shtml 

https://www.tellerreport.com/business/2020-04-28-the-scale-of-chinese-netizens-has-exceeded-900-million-per-capita-online-30-8-hours-per-week.B1byrPzStI.html

https://www.globaltimes.cn/content/1186957.shtml

https://www.chinanews.com/gn/2020/04-28/9170065.shtml 

http://thai.cri.cn/20200428/f52b84cc-e8da-4275-3602-c5e2defcb6d8.html

https://www.tellerreport.com/news/2020-04-28-report--the-scale-of-chinese-netizens-exceeded-900-million-and-the-internet-penetration-rate-reached-64-5%25.rJZE7BfHKL.html

https://www.sanook.com/hitech/1500029/

https://siamblockchain.com/2020/04/27/china-launches-blockchain-based-service-network-for-global-commercial-use/

https://www.ceochannels.com/5-chinese-tech-disruption/

https://siamblockchain.com/2020/04/28/china-approves-224-new-blockchain-projects-from-big-name-brands/ )