bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๔ มี.ค.๖๔ กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔

<ย>จีนศึกษา (วันพุธที่ ๒๔ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลกรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔ ในระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๔ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง (ตอนที่ ๑๑) จีนกับองค์กรการค้าโลก (世界贸易组织 / World Trade Organization : WTO) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๓ มี.ค.๖๔ กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒๓ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลกรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔ ในระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๔ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง (ตอนที่ ๑๐)  ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๒ มี.ค.๖๔ กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๒ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลกรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔ ในระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๔ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง (ตอนที่ ๙)  ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดีย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มี.ค.๖๔ กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลกรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔ ในระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๔ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง (ตอนที่ ๘)  ความสัมพันธ์ระหว่างจีน – อาเซียน โดยเฉพาะกรณีปัญหาในเมียนมา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๐ มี.ค.๖๔ กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๒๐ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลกรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔ ในระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๔ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง (ตอนที่ ๗)  ความสัมพันธ์ระหว่างจีน - ญี่ปุ่น ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๑๙ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลกรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔ ในระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๔ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง (ตอนที่ ๖) ความสัมพันธ์ระหว่างจีน – อาหรับ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มี.ค.๖๔ กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลกรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔ ในระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๔ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง (ตอนที่ ๕) แผนการขยายความร่วมมือระหว่างจีน – แอฟริกา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๑๗ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลกรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔ ในระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๔ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง (ตอนที่ ๔) ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับยุโรป ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๖ มี.ค.๖๔ กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๑๖ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลกรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔ ในระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๔ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง (ตอนที่ ๓) การรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์จีน – สหรัฐฯ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๕ มี.ค.๖๔กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๑๕ มี.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลกรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔ ในระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๔ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง (ตอนที่ ๒) หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนและรัสเซีย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้