bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๓ ส.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวของเขตปกครองตนเองซินเจียง

ความเคลื่อนไหวของเขตปกครองตนเองซินเจียงได้เร่งพัฒนาการคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมเขตตะวันออกและตะวันตก

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ส.ค.๖๑ : ข้อมูลในเอกสารปกขาวของรัฐบาลจีน ที่ได้พิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘

วิสัยทัศน์และปฏิบัติการ การร่วมสร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๑ ส.ค.๖๑ : การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๗

วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๗ หัวข้อ "ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมยุคใหม่กับประเทศไทย ๔.๐ สู่การพัฒนาร่วมกัน" 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค.๖๑ : สรุปผลการสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖

สรุปผลการสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖ ในหัวข้อ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" และ "ประเทศไทย ๔.๐" 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๙ ส.ค.๖๑ : โครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๗ (The Seventh Thai - Chinese Strategic Research Seminar)

สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน หัวข้อ “ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่สู่การพัฒนาร่วมกัน”

จีนศึกษา วันพุธที่ ๘ ส.ค.๖๑ : เจตนารมณ์ของจีนที่มีต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก

เจตนารมณ์ของจีนที่มีต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๗ ส.ค.๖๑ : กรมอุตุนิยมวิทยาของจีน ประกาศแจ้งเตือนภัยคลื่นร้อนระดับสีเหลืองทั่วประเทศ

กรมอุตุนิยมวิทยาของจีน ประกาศแจ้งเตือนภัยคลื่นร้อนระดับสีเหลืองทั่วประเทศ 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๖ ส.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวของจีนที่สอดคล้องรองรับกับวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคง

ความเคลื่อนไหวของจีนที่สอดคล้องรองรับกับวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๕ ส.ค.๖๑ : บทวิเคราะห์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงของจีน

บทวิเคราะห์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงของจีน และค้นหาแนวทางใหม่สำหรับความมั่นคง

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๔ ส.ค.๖๑ : ท่าทีความเคลื่อนไหวของจีนและสหรัฐฯ

จีนและสหรัฐฯ ได้ประลองกำลังทางเศรษฐกิจและการค้ากันมาเป็นเวลากว่า ๔ เดือน