bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๗ ส.ค.๖๑ : แนวคิดในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของมณฑลยูนนานกับประเทศ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRI (Belt and Road Initiative) 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ส.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจของจีน

ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจเดือน ก.ค.๖๑ ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๕ ส.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น

กรณีที่จีนได้จัดการประชุมวิชาการในโอกาสลงนาม "สนธิสัญญาว่าด้วยสันติภาพและการเป็นมิตรจีน-ญี่ปุ่น” 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๔ ส.ค.๖๑ : โครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของจีน

ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของจีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๓ ส.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวของเขตปกครองตนเองซินเจียง

ความเคลื่อนไหวของเขตปกครองตนเองซินเจียงได้เร่งพัฒนาการคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมเขตตะวันออกและตะวันตก

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ส.ค.๖๑ : ข้อมูลในเอกสารปกขาวของรัฐบาลจีน ที่ได้พิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘

วิสัยทัศน์และปฏิบัติการ การร่วมสร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๑ ส.ค.๖๑ : การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๗

วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๗ หัวข้อ "ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมยุคใหม่กับประเทศไทย ๔.๐ สู่การพัฒนาร่วมกัน" 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค.๖๑ : สรุปผลการสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖

สรุปผลการสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖ ในหัวข้อ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" และ "ประเทศไทย ๔.๐" 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๙ ส.ค.๖๑ : โครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๗ (The Seventh Thai - Chinese Strategic Research Seminar)

สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน หัวข้อ “ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่สู่การพัฒนาร่วมกัน”